Onkológia 1/2024

Liečba kastračne rezistentného karcinómu prostaty z pohľadu nukleárnej medicíny

MUDr. Eva Takácsová, PhD., Mgr. Žaneta Kantová

Terapeutické využitie ionizujúceho žiarenia rádionuklidov prispieva u pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty (mCRPC) k predĺženiu ich prežívania. V súčasnosti sú na Slovensku dostupné dve rádiofarmaká, každé z nich má svoje benefity aj slabiny, ktoré v práci rozoberáme. Rádium-223 dichlorid je prvý schválený alfa žiarič na terapeutické využitie. Indikuje sa u pacientov s mCRPC v monoterapii alebo v kombinácii s hormonálnou liečbou s dominantným, symptomatickým postihnutím kostí bez viscerálnych metastáz, najmenej po dvoch predchádzajúcich líniách systémovej liečby alebo u pacientov nevhodných na žiadnu dostupnú systémovú liečbu. Rádioligandová liečba s lutéciom-177-prostatickým špecifickým membránovým antigénom (Lu-177-PSMA) je v súčasnosti indikovaná u pacientov s mCRPC, aj s viscerálnymi metastázami s vysokou expresiou prostatického špecifického membránového antigénu (PSMA), u ktorých ochorenie progreduje po predchádzajúcej liečbe taxánmi a druhogeneračnými hormónmi.

Kľúčové slová: metastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty, rádium-223 dichlorid, rádioligandová liečba, prostatický špecifický membránový antigén, lutécium-177-prostatický špecifický membránový antigén

Therapy of castration-resistant prostate cancer from the point of view of nuclear medicine

The therapeutic use of the ionizing radiation of radionuclides contributes to a prolongation of survival in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC). Currently, there are two radiopharmaceuticals available in Slovakia, each of them has its own benefits and weaknesses, which we discuss in the work. Radium-223 dichloride is the first approved alpha emitter for therapeutic use, indicated in patients with mCRPC in monotherapy or in combination with hormonal therapy with dominant, symptomatic bone involvement without visceral metastases, after at least two prior lines of systemic therapy or in patients unsuitable for any available systemic therapy. Radioligand therapy with lutetium-177-prostate-specific membrane antigen (Lu-177-PSMA) is currently indicated in patients with mCRPC, including visceral metastases with high expression of prostate-specific membrane antigen (PSMA) whose disease progresses after previous treatment with taxanes and second-generation hormones.

Keywords: metastatic castration-resistant prostate cancer, radium-223 dichloride, radioligand therapy, prostate-specific membrane antigen, lutetium-177-prostate-specific membrane antigen