Onkológia 2/2020

Liečba karcinómu z Merkelových buniek

MUDr. Tomáš Šálek

Karcinóm z Merkelových buniek (MCC) je zriedkavý a agresívny karcinóm kože spojený s pokročilým vekom a imunosupresiou. V poslednom desaťročí sa zistilo, že nádory MCC sú spojené buď s polyomavírusom Merkelovej bunky, ktorý pravdepodobne vedie k tumorigenéze, alebo k vysokému zaťaženiu somatických mutácií indukovaných UV žiarením. Vírusovo pozitívne aj vírusovo negatívne nádory MCC sú imunogénne a PD-(L) 1 blokáda kontrolného bodu sa ukázala ako vysokoúčinná pri liečbe väčšiny pacientov s metastatickým MCC, ale asi 50 % liečených pacientov nemá dlhodobú kontrolu nádoru. Napriek tomuto rýchlemu pokroku v porozumení a manažmente MCC zostáva mnoho základných, translačných a klinických výskumných otázok nezodpovedaných.

Kľúčové slová: karcinóm z Merkelových buniek, chemoterapia, imunoterapia, avelumab

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of Merkel cell carcinoma

Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare and aggressive skin cancer associated with advanced age and immunosuppression. Over the last decade, it has been discovered that MCC tumors are associated with either integrated Merkel cell polyomavirus, which likely drives tumorigenesis, or a high burden of UV-induced somatic mutations. Both virus-positive and virus-negative MCC tumors are immunogenic and PD-(L)1 checkpoint blockade has proven to be highly effective in treating most patients with metastatic MCC; however, about 50% of treated patients do not experience long term tumor control. Despite these rapid advances in the understanding and management of MCC, many basic, translational, and clinical research questions remain.

Keywords: Merkel cell carcinoma, chemotherapy, imunotherapy, avelumab