Onkológia 5/2013

Liečba iniciálne metastatického malobunkového karcinómu pľúc

MUDr. Branislav Bystrický, MUDr. Filip Kohútek, doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.

Karcinóm pľúc (LC) predstavuje najčastejšiu príčinu smrti spojenú s nádorovým ochorením. V roku 2007 bola incidencia karcinómu pľúc na Slovensku 71,3/100 000 mužov a 18,6/100 000 žien. Malobunkový karcinóm pľúc (SCLC) sa na tomto počte podieľa 15 – 18 % prípadov. Diagnostika karcinómu pľúc sa opiera o anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, základné laboratórne vyšetrenie, RTG a CT vyšetrenie a histologické vyšetrenie. Materiál potrebný na histologické vyšetrenie možno odobrať endoskopicky alebo chirurgicky. V rámci stagingu štandardne dopĺňame CT abdomenu, CT alebo MRI mozgu, pri podozrení na postihnutie skeletu aj scintigrafiu skeletu. Podľa 7. edície TNM klasifikácie sa pre SCLC používa rovnaká klasifikácia ako pre nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC). V liečbe iniciálne metastatického SCLC sa používa chemoterapia a rádioterapia. V prvej línii chemoterapie iniciálne metastatického SCLC sa podáva platinový derivát v kombinácii s etoposidom (PE), ako alternatívu možno podať režim CAV (cyklofosfamid, doxorubicín, vincristin). Novšie režimy zatiaľ oproti PE režimu nepreukázali výraznejší benefit. Ak došlo k progresii ochorenia neskôr ako 3 mesiace po skončení prvej línie chemoterapie, možno v druhej línii podať režim použitý v prvej línii. Ak k progresii došlo skôr ako 3 mesiace po skončení prvej línie chemoterapie, liekom voľby druhej línie je topotekan. Amrubicín napriek sľubným výsledkom v Japonsku nie je zatiaľ v EÚ dostupný. Rádioterapia na primárny pľúcny nádor s postihnutými uzlinovými oblasťami nie je v súčasnosti štandardná liečba. Preventívnu rádioterapiu mozgu odporúčajú európske aj americké smernice ako liečbu u pacientov v extenzívnom štádiu, ktorí dosiahnu parciálnu alebo kompletnú remisiu po prvej línii chemoterapie a sú v dobrom výkonnostnom stave.

Kľúčové slová: malobunkový karcinóm pľúc, extenzívne ochorenie, platinový režim, topotekan, amrubicín, preventívna rádioterapia mozgu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of inicially metastatic small-cell lung cancer

Lung cancer (LC) is the most common cause of death associated with neoplasms. The incidence of LC in 2007 was 71,3/100000 men and 18,6/100000 women in Slovakia. Small-cell lung cancer (SCLC) includes 15–18% of all cases. The diagnosis of LC is based on patient‘ s history, physical examination, basic laboratory tests, x-ray imaging and computed tomography (CT) imaging and histology. The material required for histology can be obtained by means of endoscopy or surgery. Ultrasonography (USG) and/or CT of abdomen is commonly performed as a part of staging process, along with CT or MRI of brain. Bone scan is performed in case of suspicion of bone involvement. According to TNM classification, 7th edition, the same classification can be used for SCLC and non-small cell lung cancer (NSCLC). Chemotherapy and radiotherapy are available for treatment of initially metastatic SCLC. First-line chemotherapy regimen should be based on combination of cisplatin or carboplatin with etoposide (PE). Alternatively, CAV regimen (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine) can be used. Newer regimens did not provide benefit when compared to standard regimens. If progression occurs later than 3 months after finishing first-line chemotherapy, the same regimen may be used in second-line chemotherapy. If progression occurs earlier than 3 months after finishing first-line chemotherapy, topotecan-based regimen is an option for second-line line chemotherapy. Despite promising outcomes of amrubicin-based second-line chemotherapy in Japan, amrubicin is not available in countries of EU. Standard therapy schedules do not include radiotherapy targeted on primary tumor and affected lymph-nodes. According to American and European guidelines, prophylactic cranial irradiation is recommended for patients with extensive disease – SCLC with good performance status after achieving complete or partial response to first-line chemotherapy.

Keywords: small-cell lung cancer, extensive disease, platinum-based regimen, topotecan, amrubicin, prophylactic cranial irradiation.