Onkológia 2/2014

Liečba indolentných B-bunkových lymfómov

MUDr. Veronika Ballová

Indolentné B-bunkové lymfómy tvoria heterogénnu skupinu ochorení. U pacientov s lokalizovaným ochorením je liečbou voľby rádioterapia. Sledovanie bez liečby je odporúčaný postup u asymptomatických pacientov s diseminovaným ochorením. Štandardnou prvolíniovou liečbou u pacientov so symptomatickým ochorením je chemoimunoterapia. Nedávne znovuobjavenie „starého“ cytostatika bendamustínu rozšírilo liečebné možnosti pri indolentných lymfómoch. Vďaka priaznivému toxickému profilu a efektivite získal bendamustín popularitu v iniciálnej liečbe aj v liečbe relapsu indolentných lymfómov. A to aj u starších pacientov. Pri folikulovom lymfóme je štandardom udržiavacia liečba rituximabom po účinnej chemoimunoterapii. Skôr či neskôr dochádza pri indolentných lymfómoch k relapsu ochorenia. Preto je dobré mať čo najširšiu paletu liečebných možností. V posledných rokoch sme svedkami zreteľného pokroku vo vývoji nových liekov. Medzi nádejné nové lieky patria nové monoklonové protilátky, inhibítory proteazómu, nové molekuly, ktoré zasahujú cielene v určitých bodoch signálnych dráh B-buniek alebo inhibujú bcl-2, prípadne imunomodulačné látky. Nové lieky môžu v budúcnosti prispieť k významným zmenám v liečebnej stratégii indolentných B-lymfómov.

Kľúčové slová: indolentné lymfómy, liečba, rituximab, bendamustín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of indolent B-cell lymphomas

Indolent B-cell lymphomas comprise a heterogeneous group of diseases. For patients with limited disease is local radioterapy the treatment of choice.Watch and wait is the standard of care for patients with asymptomatic advanced stage disease. Standard first line treatment for symptomatic pacients is chemoimmunotherapy. The recent rediscovery of the „old“ chemotherapeutic agent bendamustin enhanced therapeutic options in indolent B-cell lymphomas. Thanks its favourable therapeutic index and effectiveness it is increasingly used in the in the first line and relapse setting as well. In patients with follicular lymphoma, the maintenance with rituximab after effective chemoimmunotherapy is indicated. Earlier or later the relapse occurs in indolent lymphomas. It is the reason to have a wide variety of treatment options. In the last years we witness marked progress in the new drugs development. The new promising drugs are novel monoclonal antibodies, proteasome inhibitors, novel agents targeting a certain level of B-cell receptor signaling pathways, bcl-2 inhibitors or immunomodulatory agents. Novel agents may change our treatment approach to indolent lymphomas in the near future.

Keywords: indolent lymphomas, therapy, rituximab, bendamustin.