Onkológia 2/2021

Liečba HR+, HER2- pokročilého/metastatického karcinómu prsníka podľa odporúčaní ESO-ESMO ABC 5

MUDr. Soňa Johnová, MUDr. Soňa Huľová

Pokročilý/metastatický karcinóm prsníka (advanced breast cancer, ABC) zahŕňa inoperabilný lokálne pokročilý karcinóm (locally advanced breast cancer, LABC) a metastatický karcinóm (metastatic breast cancer, MBC) so sekundárnym rozsevom najmä do kostí, pľúc či pečene. Viac ako dve tretiny ABC tvorí karcinóm prsníka s pozitívnou expresiou hormonálnych receptorov (HR+) a negatívnou expresiou receptora pre ľudský epidermálny rastový faktor 2 (HER2-), pri ktorom je endokrinná terapia preferovanou možnosťou liečby. Aj keď máme k dispozícii ďalšie možnosti liečby, ochorenie v tomto štádiu je stále považované za nevyliečiteľné s mediánom prežívania 2 – 3 roky. V snahe o oddialenie alebo preklenutie endokrinnej rezistencie zodpovednej za progresiu ochorenia sa v posledných rokoch podarilo etablovať v klinickej praxi niekoľko druhov cielenej liečby: inhibítor cicavčieho cieľa rapamycínu (mTOR) – everolimus, selektívne inhibítory cyklín-dependentných kináz 4 a 6 (CDK4/6) – palbociklib, ribociklib a abemaciklib a v poslednom čase inhibítor fosfatidylinozitol 3-kinázy (PI3K) – alpelisib. Z doterajších randomizovaných klinických štúdií vyplýva najvýznamnejší benefit kombinácie endokrinnej liečby (inhibítory aromatázy alebo fulvestrant) a selektívnych inhibítorov CDK4/6 u pacientov s HR+, HER2- ABC v 1. aj 2. línii, s výnimkou prípadov život ohrozujúceho rýchlo progredujúceho ochorenia alebo viscerálnej krízy. Optimálne načasovanie, sekvencia použitia rôznych druhov biologík či výber konkrétneho preparátu ostávajú otázkami, ktoré bude nutné v blízkej budúcnosti zodpovedať.

Kľúčové slová: pokročilý karcinóm prsníka, endokrinná liečba, systémová liečba, inhibítory CDK4/6, ABC 5

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of HR+, HER2- advanced/metastatic breast cancer according to ESO-ESMO recommendations ABC 5

Advanced breast cancer (ABC) include inoperable locally advanced breast cancer (LABC) and metastatic breast cancer (MBC) which is disseminating mainly to bones, lungs and liver. More than two thirds of breast cancers express estrogen receptors (ER) and progesterone receptors (PR) while not expressing the human epithelial growth factor receptor 2 (HER-2). In this molecular subtype, endocrine therapy is preferred treatment choice. Despite having several treatment options ABC has been considered incurable with median survival 2-3 years. Recently, in pursuit of delaying or bridging the endocrine resistance responsible for disease progression, several types of targeted therapies have been established in clinical practice: the mammalian target inhibitor rapamycin mTOR – everolimus, selective inhibitors of cyclin- dependent kinases 4 and 6 (CDK4/ 6) – palbociclib, ribociclib and abemaciclib, and the phosphatidylinositol 3- kinase (PI3K) inhibitor – alpesilib. To date, randomized clinical trials have shown the most significant benefit of a combination of endocrine therapy (aromatase inhibitors or fulvestrant) and selective CDK4/ 6 inhibitors in HR +, HER-2 - ABC patients, in first and second line of treatment, except in cases of life- threatening rapidly progressing disease or visceral crisis. Optimal timing and sequence of targeted therapies as well as selection of particular molecule, are yet to be answered.

Keywords: advanced breast cancer, endocrine therapy, systemic therapy, CDK4/6 inhibitors, ABC 5