Onkológia 1/2024

Liečba difúzneho veľkobunkového non-Hodgkinovho lymfómu v geriatrickej populácii – postupujeme inak?

MUDr. Jana Tabišová

Difúzny veľkobunkový B-lymfóm (DLBCL) je agresívne, ale potenciálne liečiteľné ochorenie a najčastejšie sa vyskytuje u starších ľudí. Imunochemoterapia rituximab-CHOP (cyklofosfamid, doxorubicín, vinkristín, prednizón) predstavujú štandard v starostlivosti o fit pacientov bez kardiálnych kontraindikácií. U každého jednotlivého staršieho pacienta by mal byť predpokladaný efekt liečby vyvážený rizikami morbidity a mortality súvisiacej s liečbou. Zjednodušené komplexné geriatrické hodnotenie alebo ľahko vykonateľné hodnotenia, ako sú rýchlosť chôdze a sila úchopu, môžu byť užitočné na posúdenie zdatnosti staršieho pacienta. Predfáza s kortikosteroidmi, prísna podporná starostlivosť vrátane profylaxie neutropénie s rastovými faktormi a prísneho sledovania môžu byť dôležité pri prevencii nežiaducich účinkov. U nespôsobilých starších pacientov sa často používa stratégia dynamického dávkovania. Pre veľmi starých pacientov (≥ 80 rokov) sa odporúča režim so zníženou dávkou (rituximab-miniCHOP). Ak sú antracyklíny kontraindikované, doxorubicín možno nahradiť etopozidom alebo gemcitabínom. Väčšina krehkých pacientov z chemoterapie neprofituje. Ďalší pokrok možno očakávať od terapií nezaložených na chemoterapii, ako sú bišpecifické protilátky, konjugáty protilátka-liečivo a imunomodulačné činidlá.

Kľúčové slová: lymfóm, geriatrické hodnotenie, chemoterapia, protilátky

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Treatment of diffuse large cell non-Hodgkin›s lymphoma in the geriatric population – are we doing things differently?

Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is an aggressive but potentially curable disease and is most common in older people. Immunochemotherapy rituximab-CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone) is the standard of care for fit patients without cardiac comorbidity In each individual older patient, the potential benefit of treatment should be balanced against the risks of treatment-related morbidity and mortality. A simplified comprehensive geriatric assessment or easily performed assessments such as gait speed and grip strength can be helpful to assess the fitness of an older patient. Prephase with corticosteroids, rigorous supportive care, profylaxis of neutropenia with granulocyte colony-stimulating factor prophylaxis and careful monitoring is important in preventing adverse events. In unfit older patients, a dynamic dosing strategy is often applied. For very old patients (≥80 years) a dose-reduced regimen (rituximab-miniCHOP) is recommended. When anthracyclines are contraindicated, doxorubicin can be replaced by etoposide or gemcitabine. Most frail patients do not benefit from chemotherapy. Further progress can be expected from non-chemotherapy-based therapies, such as bispecific antibodies, antibody-drug conjugates, and immunomodulatory agents.

Keywords: lymphoma, geriatric assessment, chemotherapy, antibody