Onkológia 3/2007

LIEČBA DETSKÝCH NÁDOROV MOZGU

MUDr. Terézia Stančoková

Detské nádory mozgu sú druhým najčastejším onkologickým ochorením v detskom veku (20 %), s najvyššou mortalitou v detskej onkológii. Mozgové nádory tvoria heterogénnu skupinu tumorov svojou klasifikáciou, diagnostickými kritériami a terapeutickými modalitami. Všeobecné princípy liečby detských nádorov mozgu zahŕňajú neurochirurgický výkon, ktorý je rozhodujúcim prognostickým faktorom, jeho radikalita vyplýva z lokalizácie nádoru. Rádioterapia má obmedzenia u detí do 3 rokov pre možné neskoré následky. Chemoterapia je efektívna najmä u nádorov s veľkou rastovou frakciou. Výzvou súčasnosti je naďalej zlepšovať liečebné výsledky a minimalizovať toxicitu liečby.

Kľúčové slová: mozgové nádory, chirurgická liečba, chemoterapia, rádioterapia, liečebný protokol.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF BRAIN TUMOURS IN CHILDHOOD

Children tumours are the second most common oncologic diseases in childhood (20 %) with highest incidence of mortality in children oncology. Brain tumours form a heterogenous group of tumours with their classification,diagnostic criteria and therapeutic modalities. General principles of treatment involve neurosurgery, which is a prognostic factor, its radicality depends on localization. Radiotherapy has limitations in children until 3 years for possible late effects. Chemotherapy is effective in tumours with high growing rate. These days challenge is to improve therapeutic outcomes and minimalize toxicity of therapy.

Keywords: brain tumors, neurosurgery, chemotherapy, radiotherapy, therapeutical protocol.