Onkológia 6/2008

LIEČBA CHRONICKEJ MYELOCYTOVEJ LEUKÉMIE NA KHAT V BRATISLAVE V ROKOCH 2002 – 2007

doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., MUDr. Zuzana Sninská, MUDr. Eva Demečková

Chronická myelocytová leukémia je klonálne myeloproliferatívne ochorenie, ktoré charakterizuje translokácia genetického materiálu medzi dlhými ramenami chromozómu 9 a 22, čo vedie k produkcii unikátneho fúzneho proteínu, bcr-abl. V minulosti nemala takú priaznivú prognózu a jej priebeh zásadnejšou mierou mohla ovplyvniť jedine alogénna transplantácia krvotvorných buniek (TKB), ktorá je spojená s významným rizikom peritransplantačnej morbidity a mortality. V súčasnosti v ére imatinibu a nových inhibítorov tyrozínkinázy sa prognóza a kvalita života pacientov s CML zásadne zlepšila. Hoci imatinib je vysoko efektívny a dobre tolerovaný, rozvoj rezistencie predstavuje klinickú výzvu. V práci analyzujeme 86 dospelých pacientov s diagnózou CML, ktorí užívali imatinib v rokoch 2002 – 2007. Periodické vyhodnotenie terapeutických postupov je kľúčovým nástrojom zlepšovania zdravotnej starotlivosti.

Kľúčové slová: chronická myelocytová leukémia, imatinib, remisia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA IN KHAT BRATISLAVA DURING 2002 – 2007

Chronic myeloid leukemia is a clonal myeloproliferative disorder which is characterized by reciprocal translocation between the long arms of chromosomes 9 and 22. The molecular consequence of this translocation is the generation of the fusion protein BCR-ABL, a constitutively activated tyrosine kinase. In former times the prognosis was not so favourable – the disease was treated only by alogeneic stem cell transplantation which was related with a high risk of peritransplant morbidity and mortality. Now in the age of imatinib and new tyrosine kinase inhibitors, the prognosis and quality of life of these patiens improved rapidly. Although imatinib is highly effective and well tolerated, the development of resistance represents a clinical challenge. We have analysed 86 patients treated in Clinic of Hematology and Blood Transfusion in Bratislava between 2002 – 2007 by imatinib.

Keywords: chronic myeloid leukemia, imatinib, remission