Onkológia 6/2013

Laparoskopicky asistovaná vaginálna radikálna trachelektómia

MUDr. Tibor Bielik, PhD., MUDr. Milan Karovič, MUDr. Radomír Trška

Cieľ: Radikálna trachelektómia je fertilitu zachovávajúci výkon, ktorého cieľom je zabezpečiť adekvátnu onkologickú bezpečnosť u pacientok s včasným štádiom rakoviny krčka maternice pri zachovaní ich fertility. Cieľom predkladanej štúdie bolo retrospektívne zhodnotiť súbor troch pacientok podrobených laparoskopicky asistovanej radikálnej trachelektómii z aspektu operačnej techniky, morbidity a onkologickej bezpečnosti. Súbor pacientov a metódy: V období rokov 2008 – 2011 boli do štúdie zaradené tri pacientky v klinickom štádiu (FIGO) IA1 a IB1. Laparoskopicky bola realizovaná pelvická lymfadenektómia a disekcia parametrií typu II podľa Piverovej klasifikácie. Vaginálnym prístupom bolo realizované vytvorenie pošvovej manžety, trachelektómia, permanentná serkláž a istmovaginálna anastomóza. Výsledky: Priemerný operačný čas, krvná strata a počet získaných pelvických lymfatických uzlín boli porovnateľné s publikovanými prácami s touto problematikou. Nevyskytla sa žiadna intraoperačná komplikácia a nebola podaná transfúzia. Priemerný čas sledovania bol 33 (38 – 59) mesiacov. U jednej pacientky sa objavila recidíva v pošve 7 mesiacov od primárneho výkonu. Pacientka sa podrobila radikalizácii a adjuvantnej onkologickej liečbe a momentálne je bez príznakov ochorenia. Záver: Laparoskopicky asistovaná vaginálna radikálna trachelektómia (LAVRT) môže byť alternatívnou liečbou zachovávajúcou fertilitu u pacientok s včasným štádiom karcinómu krčka maternice. Výkon ponúka potenciálne výhody minimálne invazívnej chirurgie pri akceptovanej onkologickej bezpečnosti. LAVRT by mala byť rezervovaná pre onkologických chirurgov so skúsenosťami v pokročilých laparoskopických technikách.

Kľúčové slová: karcinóm krčka maternice, zachovanie fertility, radikálna trachelektómia, laparoskopia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laparoscopically assisted vaginal radical trachelectomy

Purpose: Radical trachelectomy is a fertility-sparing procedure with the aim to provide adequate oncological safety to patients with cervical cancer while preserving their fertility. The purpose of this study was to retrospectively evaluate, in a series of 3 patients, the feasibility, morbidity, and safety of laparoscopically assisted vaginal radical trachelectomy for early cervical cancer. Patients and Methods: Three nonconsecutive patients with FIGO stage IA1 and IB1 cervical cancer was evaluated in a period of years 2008 – 2011. The patients underwent a laparoscopic pelvic lymphadenectomy and radical parametrectomy class II procedure according to the Piver classification. The section of vaginal cuff, trachelectomy, permanent cerclage and isthmo-vaginal anastomosis ware realised by vaginal approache. Results: The median operative time, the median blood loss and the mean number of resected pelvic nodes was comparable with published data. Major intraoperative complications did not occur and no patient required a blood transfusion. The median follow-up time was 33 (38-59) months. One vaginal recurrence occured in 7 months after primary surgery. The patient was underwent a radicalisation procedure and adjuvant oncologic therapy and now is free of disease. Conclusions: Laparoscopically assisted vaginal radical trachelectomy (LAVRT)may be an alternative in fertility-preserving surgery for early cervical cancer. The procedure offers patients potential benefits of minimally invasive surgery with adequate oncological safety, but it should be reserved for oncologic surgeons trained in advanced laparoscopic procedures.

Keywords: cervical cancer, fertility-sparing, radical trachelectomy, laparoscopy.