Onkológia 3/2015

Kvalita života pacientov po onkologickej liečbe

Mgr. Lucia Vasiľková

Kvalita života je stav úplného fyzického, psychického a sociálneho blaha, a nie iba neprítomnosť choroby alebo poruchy. Je multidimenzionálna a multifaktorovo podmienená. V medicíne zvyčajne sledujeme vplyv ochorenia na fyzický a psychický stav zo subjektívneho pohľadu pacienta. Kvalitu života onkologických pacientov ovplyvňujú psychologické a somatické symptómy, napríklad depresia, anxieta, zmeny vo vnímaní vlastného telesného obrazu a sebavedomia, znížené libido, bolesti, hnev, strach z budúcnosti a z recidívy, gastrointestinálne ťažkosti, lymfedém, stómia, únava, insomnia. Dôležitú úlohu zohrávajú aj poruchy kognitívnych funkcií, ktoré vznikajú ako následok toxicity liečby.

Kľúčové slová: kvalita života, psychické problémy, kognitívne funkcie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Quality of life of patients after oncological treatment

Quality of life is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. It is conditionally multidimensional and multi-factor conditional. Usually, in medicine we monitor the impact of the disease on the physical and mental state of the patient’s subjective point of view. The quality of life of cancer patients affects psychological and somatic symptoms, e. g. depression, anxiety, changes in the perception of their own body image and self-esteem, decreased libido, pain, anger, fear from the future and from relapse, gastrointestinal upset, lymphedema, stoma, fatigue, insomnia. Important role have also a failures of cognitive functions arising as a result of treatment toxicity.

Keywords: quality of life, mental health problems, cognitive functions.