Onkológia 6/2014

Komplikácie diagnostiky pľúcneho karcinómu v gravidite

MUDr. Radka Cahajlová, MUDr. Marián Marták

Cieľ: Pľúcny karcinóm v gravidite je raritné ochorenie. Častejšie sú diagnostikované karcinóm prsníka, krčka maternice, leukémie a lymfómy. Manažment gravidnej pacientky s podozrením na malígne ochorenie od diagnostiky až po samotnú liečbu je náročný, niekoľkostupňový proces. Cieľom článku je zvýšiť informovanosť o tejto problematike. Prípad a výsledky: Naša kazuistika opisuje priebeh ochorenia 23-ročnej pacientky, u ktorej bolo podozrenie na malígne pľúcne ochorenie prvýkrát vyslovené v 6. mesiaci gravidity. Nespolupráca zo strany pacientky a strach z indikácie rádiologických vyšetrení počas gravidity viedli k tomu, že diagnóza pokročilého pľúcneho adenokarcinómu (T4N2M0-1a?, EGFR wild type, ALK mutovaný) bola stanovená len pár dní po pôrode. Chemoterapia v zložení cisplatina + pemetrexed sa začala štyri týždne po pôrode. Pre toxicitu liečby a progresiu ochorenia na RTG hrudníka bola indikovaná II. línia liečby krizotinibom s dobrým efektom. Záver: Pľúcny karcinóm v gravidite je diagnostikovaný raritne, zvyčajne v III. až IV. štádiu ochorenia, keď do úvahy väčšinou prichádzajú len paliatívne postupy. Napriek nízkej incidencii je v odôvodnených prípadoch nutné myslieť aj na túto diagnózu a po konzultácii s pacientkou vybrať správny diagnostický algoritmus a prípadnú liečbu.

Kľúčové slová: gravidita, zobrazovacie vyšetrenia, pľúcny karcinóm, onkogenetický status, panhypopituitarizmus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The complications of lung cancer diagnostic process

Purpose: The occurance of lung cancer during pregnancy is a rare event. Breast cancer, cervical cancer, leukemias and lymphomas are diagnosed more often. Patient´s management, including diagnostic and therapy is a difficult multistep process. The main aim of this article is to provide information about this problem. Case a results: Our case report describes the progress of the disease of 23 years old patient. The diagnosis of lung malignancy was suspected at 6th month of gravidity, but advanced lung adenocarcinoma (T4N2M0-1a?, EGFR wild type, ALK mutated) was confirmed a few days after childbearing. The cause of this was patient´s non-complianance and fear of the radiology imaging methods´ indication. The patient was initially treated with chemotherapy doublet cisplatin and pemetrexed. Because of toxicity and disease progresion on chest X-ray, second line of treatment with crizotinib was indicated with good response. Conclusion: The lung cancer is diagnosed in pregnancy rarely. This diagnose is confirmed at advanced stage more often, when only paliative treatement is indicated. Despite of low incidence, we must think about lung cancer in pregnancy in justified cases. We also should talk to patient and choose the right diagnostic algoritm and therapy (if it is needed).

Keywords: pregnancy, imaging studies, lung cancer, oncogenetic status, panhypopituitarism.