Onkológia 3/2007

KOMPLETNÁ REMISIA PO CETUXIMABE S IRINOTEKANOM V KOMBINÁCII S CHIRURGICKOU LIEČBOU U PREDLIEČENÉHO PACIENTA (CASE REPORT)

MUDr. Jozef Šufliarsky

Kolorektálny karcinóm má v Európe vysokú prevalenciu. Asi 25 % prípadov má v čase diagnózy metastatickú chorobu. Ak sú metastázy operabilné, možno dosiahnuť po takomto výkone 5-ročné prežívanie asi v 5 – 40 % prípadov. V liečbe pečeňových metastáz kolorektálneho karcinómu sa stále viac uplatňuje multidisciplinárny prístup. Cetuximab je vysoko efektívny liek na liečbu metastatického ochorenia, ktoré neodpovedá na liečbu irinotekanom. Na uvedenom prípade jasne dokazujeme účinnosť kombinácie cetuximabu s irinotekanom u predliečeného pacienta s metastatickým kolorektálnym karcinómom, ktorá viedla k R0 resekcii pri relapse pečeňových metastáz.

Kľúčové slová: cetuximab (Erbitux), irinotekan, kompletná remisia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

COMPLETE REMISION AFTER CETUXIMAB WITH IRINOTECAN IN COMBINATION WITH SURGICAL TREATMENT IN PRETREATED PATIENT (CASE REPORT)

Colorectal cancer is one of the most prevalent cancers in Europe. Approximately 25 % of cases present with metastatic disease. If resectable, 5-year survival rates for patients with metastatic disease varies from 5 – 40 %. A multidisciplinary approach is important in the treatment of metastatic colorectal cancer (mCRC) patients with liver metastases. Cetuximab is highly effective in patients with mCRC who have failed irinotecan-based therapy. Our case demonstrates the efficacy of cetuximab plus irinotecan in pretreated patient with mCRC resulting in R0 resection of the relapsed metastatic disease.

Keywords: cetuximab (Erbitux), irinotecan, complete remision.