Onkológia 5/2010

Kombinácia cetuximabu a chemoterapie v 1. línii terapie metastatického kolorektálneho karcinómu − celoslovenský projekt

MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Marián Streško, MUDr. Jozef Chovanec, MUDr. Eduard Šebo, MUDr. Dagmar Mazalová, MUDr. Alena Thomková, a ďalší

Kolorektálny karcinóm (CRC) je ročne príčinou 529 000 úmrtí vo svete. 25 % pacientov s CRC je diagnostikovaných v štádiu metastatického ochorenia s 5-ročným prežívaním predstavujúcim 10 %. V posledných rokoch sa prežívanie pacientov s metastatickým CRC predĺžilo zo 6 mesiacov až na 2 roky. Za hlavné príčiny tohto úspechu možno považovať tieto faktory: zavedenie nových chemoterapeutík a biologickej terapie, lepšia selekcia pacientov pre jednotlivé liečebné modality, ako aj zavedenie multidisciplinárneho prístupu k liečbe. Súčasná štandardná terapia metastatického kolorektálneho karcinómu je založená na chemoterapii na báze fluoropyrimidínov v kombinácii s oxaliplatinou, alebo irinotekanom, s inkorporovaním cielenej terapie – cetuximabu, bevacizumabu, resp. panitumumabu. Výber liečebnej stratégie závisí od viacerých faktorov, ako sú zváženie klinického stavu pacienta (agresívna terapia áno alebo nie), hodnotenie prediktorov efektivity terapie, potenciálna resekabilita pečeňových metastáz a ďalšie.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, chemoterapia, biologická terapia, cetuximab.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The combination of cetuximab and radiotherapy in the first line treatment of colorectal carcinoma – The Slovak project

Colorectal cancer is globally the cause of 529 00 deaths every year. 25 % of patient with CRC are diagnosed in the metastatic stadium with the 5-year survival rate 10 %. In recent years the 5-year survival rate in patient with metastatic disease has been prolonged from 6 months to 2 years. This success has been achieved due to following factors: the introduction of new chemotherapeutics and biological treatments, the better selection of patient for different therapy modalities and the introduction of multidisciplinary approach to treatment. The current treatment of colorectal cancer is based on fluoropyrimidine-based chemotherapy in combination with oxaliplatin or ironotecan, with incorporation of targeted therapy with cetuximab, bevacizumab or panitumumab respectively. The choice of treatment strategy depends on several factors: thinking over clinical status of the patient (aggressive therapy or not), assessment of treatment effectiveness predictors, potential resection of hepatic metastasis etc.

Keywords: colorectal cancer, chemotherapy, biological therapy, cetuximab.