Onkológia 2/2017

Klinický význam stanovenia kontrolného bodu PD-L1 imunitnej odpovede

MUDr. Peter Kasan

PD-L1 exprimovaný na nádorovej bunke predstavuje okrem ligandu pre PD1 a inhibície efektorových buniek imunitnej odpovede aj diagnostický biomarker stanovujúci predikciu odpovede na liečbu a rovnako aj prognózu vo vzťahu k prežívaniu bez progresie a celkovému prežívaniu. Na jeho stanovenie sa používajú reprodukovateľné certifikované IHC metodiky s diferentnými diagnostickými protilátkami, zastúpenie vytvára stratifikáciu ochorení s negativitou alebo pozitivitou rôzneho stupňa. Pri analýzach druholíniových klinických štúdií s použitím nivolumabu (CHECKMATE 017 a 057), pembrolizumabu (KEYNOTE 001 a 010) a atezolizumabu (POPLAR) sú lepšie výsledky v efektivite, prežívaní bez progresie a celkovom prežívaní v skupine s vyššou diagnostickou hladinou PD-L1. Medián celkového preží- vania v skupine skvamocelulárneho NSCLC s použitím nivolumabu pri PD-L1 > 10 % bol 11 oproti 8,2 mesiaca v skupine s PD-L1 < 10 %, pri neskvamóznom 19,4 oproti 8 mesiacov. Pri použití pembrolizumabu v skupine s vysokou expresiou PD-L1 bol medián celkového prežitia 14,9 mesiaca, atezolizumab dosahoval pri ochoreniach s pozitivitou PD-L1 medián prežívania 15,5 mesiaca oproti 9,7 mesiaca v skupine s negatívnou expresiou.

Kľúčové slová: stanovenie hladiny PD-L1, nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical significance of PD-L1 immune check-point measurement

PD-L1 ligand expressed on tumor cell is not only ligand for PD1 and cofactor of inhibition of immune-response cells but also diagnostic biomarker predictive for response and prognostic factor for progression free survival (PFS) overall response rate (ORR) and overall survival (OS). Validated diagnostic tests are used predominantly IHC diagnostic methods with different antibodies. Frequency of positivity creates stratified cohorts with different levels of positivity or negative one. Analysing phase II. studies in second line therapy of nonsmall cell lung cancer with nivolumab (CHECKMATE 017 a 057), pembrolizumab (KEYNOTE 001 a 010) and atezolizumab (POPLAR) results are superior in effectivity, PFS and OS in subgroup of patients with higher expression of PD-L1. Median OS in squamous histology using nivolumab in subgroup with PD-L1 >10% was 11 vs. 8,2 month in subgroup with PD-L1<10%, and in non-squamous histology 19,4 vs. 8 month. Using pembrolizumab in subgroup with high expression of PD-L1 mOS was 14,9 month and in study with atezolizumab mOS in subgroup with positivity PD-L1 was 15,5 month versus 9,7 month in subgroup with negative expression.

Keywords: measurement of PD1-L1 levels, nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab