Onkológia 3/2015

Klasické a nové prognostické faktory a ich vplyv na liečebné postupy pri difúznom veľkobunkovom B-lymfóme

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Martin Petrilák

Difúzny veľkobunkový B-lymfóm (DLBCL) je najčastejšie sa vyskytujúci lymfóm a predstavuje približne 35 % zo všetkých non-Hodgkinových lymfómov. Ochorenie má agresívny priebeh s mediánom prežitia kratším ako jeden rok, ak sa nelieči. Aj napriek výraznému pokroku v zlep- šovaní prežívania pacientov s DLBCL, klinické výsledky v niektorých podskupinách pacientov vrátane starých pacientov a v prípadoch s veľmi agresívnym ochorením sú stále neuspokojivé. Nové kombinácie protilátok s vyššou biologickou aktivitou alebo nové lieky môžu pomôcť cieliť liečbu na vysokomalígne nádorové bunky, ktoré sú charakteristické pre ochorenie s vysokým rizikom. Identifikáciou nových prognostických faktorov v kombinácii s klasickými, ako je medzinárodný prognostický index (IPI), možno v budúcnosti pomýšľať na liečbu DLBCL šitú na mieru.

Kľúčové slová: difúzny veľkobunkový B-lymfóm, prognostické faktory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Classical and new prognostic factors and their impact on therapeutic procedures in DLBCL

Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most frequently-occuring lymphoma, accounting for an estimated 35 % of all nonHodgkin´s lymphoma cases worldwide. It has an aggressive natural history, with a median survival of less than one year if left untreated. Despite remarkable progress in improving patient survival, clinical outcomes are still unsatisfactory for certain subsets of patients, including the elderly and very elderly and those with highly aggressive disease. New combinations of antibodies with improved biological activity or new drugs that act in concern with R-CHOP-like regimens may help to target highly malignant tumour cells that are characteristic of high-risk disease. Identification of new prognostic factors in combination with classical as the International Prognostic index (IPI) in the future to think about the treatment of DLBCL designed for individuals.

Keywords: diffuse large B-cell lymphoma, prognostic factors.