Onkológia 4/2017

Kardiovaskulárne komplikácie vyvolané liečbou hematologických malignít

Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, PhD.

Nové terapeutické postupy zlepšili kurabilitu hematologických malignít, ale často za cenu neočakávaných nepriaznivých akútnych, chronických aj neskorých kardiovaskulárnych účinkov. Moderná liečba môže počas jej podávania aj po jej ukončení u hematoonkologických pacientov vyvolávať komorovú dysfunkciu, zlyhávanie srdca, ischémiu srdca vrátane akútneho koronárneho syndrómu, tromboembolické komplikácie, periférne artériové ochorenie, pľúcnu hypertenziu, poškodenie chlopní a arytmie. Predkladaný článok je koncipovaný ako stručný prehľad nepriaznivých kardiovaskulárnych účinkov, ktoré môžu súvisieť s novými liekmi používanými v súčasnosti v hematoonkológii.

Kľúčové slová: cielená liečba, imunomodulačné látky, proteazómové inhibítory, imunoterapia, kardiovaskulárne komplikácie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cardiovascular complications caused by treatment of hematologic malignancies

Novel therapeutic approaches have led to an improvement in survival of hematologic malignancies; however, this success can often require a cost – unexpected acute, chronic and late adverse cardiovascular events. Modern treatment of hematooncologic patients may be associated with left ventricular dysfunction, heart failure, coronary artery disease including acute coronary syndrome, arterial hypertension, thromboembolic complications, peripheral artery disease, pulmonary hypertension, valvular defects as well as arrhythmias. This minireview will summarize cardiovascular issues that may arise mainly after novel strategies used in the field of hematooncology.

Keywords: targeted therapy, immunomodulatory drugs, proteasome inhibitors, immunotherapy, cardiovascular complications