Onkológia 2/2008

KARDIOVASKULÁRNE KOMPLIKÁCIE VYBRANÝCH PROTINÁDOROVÝCH FARMÁK – NOVÉ POHĽADY NA PATOGENÉZU A DIAGNOSTIKU (2. časť)

doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc., MUDr. Silvia Cingelová

Kvalita života onkologických pacientov predstavuje naliehavý multidisciplinárny problém. Cena za úspech protinádorovej liečby je niekedy príliš vysoká. Prispievajú k nej aj kardiovaskulárne komplikácie protinádorovej liečby. Detailnejšie poznanie molekulárnej patogenézy kardio toxicity a tiež používanie nových diagnostických kardiologických metód (biochemických, elektrofyziologických, zobrazovacích) umožňuje včasnú diagnostiku kardiotoxicity pred jej klinickou manifestáciou. Pre lepšiu kvalitu života počas protinádorovej liečby aj po jej ukončení je potrebná riziková stratifikácia pacientov liečených potenciálne kardiotoxickou liečbou.

Kľúčové slová: protinádorová liečba, kardiotoxicita, monitorovanie, patogenéza, diagnostické metódy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS OF SELECTED ANTICANCER AGENTS – NEW INSIGHTS INTO PATHOGENESIS AND DIAGNOSTICS

Quality of life of oncologic patients represents a multidisciplinary problem. The price of success of anticancer therapy is sometimes high, including cardiotoxic complications. Detailed knowledge of molecular pathogenesis of complications after anticancer therapy and using modern biochemical, electrophysiological and imaging methods allow early diagnosis of potential cardiovascular complications prior to clinical manifestation of cardiotoxicity. For better quality of life during anticancer therapy and after its completion is necessary risk stratification of patients treated with potential cardiotoxic agents is necessary.

Keywords: anticancer therapy, monitoring, cardiotoxicity, pathogenesis, diagnostic methods