Onkológia 1/2013

Kardiotoxicita cielenej liečby nádorov

doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc., MUDr. Mária Rečková

S narastajúcim počtom cielených liečiv pribúdajú aj pacienti s kardiovaskulárnymi komplikáciami. V predkladanom článku ponúkame prehľad patogenézy, incidencie a manažmentu kardiotoxicity vybraných najčastejšie používaných cielených farmák. Kardiotoxicita vyvolaná cielenou liečbou zostáva stálou výzvou pre onkológov, kardiológov a ďalších špecialistov, pretože počet onkologických pacientov liečených cielenou liečbou stúpa. Pri lepšom poznaní a manažovaní kardiovaskulárnych komplikácií cielenej liečby môže byť jej benefit ešte vyšší.

Kľúčové slová: cielená liečba, kardiotoxicita, zlyhanie srdca, hypertenzia, monoklonové protilátky, tyrozínkinázové inhibítory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cardiotoxicity of targeted cancer therapy

A growing number of targeted agents can cause cardiotoxic damage of the heart and the vasculature, such as cardiac dysfunction, heart failure, arterial hypertension, myocardial ischemia/infarction, thromboembolism, and arrhythmias. In this article we review the pathogenesis, incidence of cardiovascular complications caused by selected commonly used targeted therapy, as well as their current management. Cardiotoxicity induced by targeted therapy remains a significant challenge for oncologists, cardiologists and other specialists due to an increasing population of patients treated with this treatment. Better recognizing and management of cardiotoxicity of targeted therapy may lead to its improved benefit.

Keywords: targeted therapy, cardiotoxicity, heart failure, hypertension, monoclonal antibodies, tyrosine-kinase inhibitors.