Onkológia 1/2015

Karcinómy štítnej žľazy

MUDr. Jana Ďurková

Nádorom štítnej žľazy patrí zvláštne miesto v onkológii, pretože pochádzajú z hormonálne aktívneho tkaniva. Predstavujú 90 % endokrinných neoplázií. Ide o relatívne zriedkavé onkologické ochorenie, ktoré vďaka svojej heterogenite zahŕňa spektrum terapeutických postupov s interdisciplinárnym manažmentom s rôznym dosahom na prognózu a letalitu. Všeobecne platí, že prognóza pacientov s diferencovaným karcinómom štítnej žľazy je dobrá, 10 rokov prežíva 85 % pacientov. Štandardná liečba diferencovaných karcinómov zahŕňa chirurgickú terapiu, terapiu suprimujúcu TSH a abláciu zvyšku thyroidálneho tkaniva rádioaktívnym jódom. Pacienti s recidivujúcim ochorením, diseminovaným ochorením už v čase diagnózy, pacienti nevhodní na operačnú liečbu, prípadne na liečbu rádiojódom predstavujú však naďalej terapeutickú výzvu. Hoci neexistuje v súčasnosti efektívna systémová terapia, nádej vzbudzujú výsledky niekoľkých štúdií s multikinázovými inhibítormi ako vandetanib, sorafenib, cabozantinib, lenvatinib.

Kľúčové slová: karcinóm štítnej žľazy, diagnostika, liečba, multikinázové inhibítory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Thyroid cancer

Special place in oncology belongs to thyroid cancer as it is a cancer originating from hormonally active tissue. 90 % of endocrine neoplasia are represented by thyroid cancer. It is a relatively rare cancer and due to its heterogenity it encompasses spectrum of therapeutic approaches with interdisciplinary management which includes various implications for prognosis and lethality. Generally, the prognosis for patients with differentiated thyroid cancer is good, a 10 years survival rate is at 85 %. Standard treatment includes surgical therapy, TSH suppressive therapy and ablation of the thyroid remnant with radioactive iodine. Patients with recurrent disease, disseminated disease present at the time of diagnosis, patients unsuitable for surgical treatment or for treatment with radioiodine still remain a therapeutic challenge. As there is no effective systematic treatment there is a hope for new therapy with multiple kinase inhibitors such as vandetanib, sorafenib, cabozantinib a lenvatinib which is based on promising results of several studies.

Keywords: thyroid cancer, diagnostic, treatment, multi-kinase inhibitors.