Onkológia 6/2013

Karcinóm prsníka mladých žien – kazuistiky

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. prof.

Úvod: Karcinóm prsníka predstavuje najčastejšie malígne ochorenie ženskej populácie, výskyt štatisticky narastá predovšetkým v období medzi 50. a 60. rokom, 60. a 70. rokom. V období posledných rokov sa však čoraz častejšie v praxi stretávame s prípadmi ochorenia mladých žien do 30. roku a aj medzi 30. a 40. rokom. Kazuistiky: Uvádzame príklady štyroch mladých žien, ktoré mali rozdielne príznaky, kde nebola úspešná primárna diagnostika, bol precenený význam sonografie a vek pacientky, bola uprednostnená len klinická symptomatológia a nemyslelo sa na možnosť prítomnosti karcinómu. Výsledky: Prezentované pacientky boli nakoniec správne diagnostikované, liečené s relatívne dobrou prognózou. Ich diagnostika však mohla byť rýchlejšia a s liečením sa mohlo začať skôr. Napriek tomu, že na Slovensku máme uzákonené preventívne vyšetrovanie prsníkov mladých žien od 20. do 40. roku klinicky raz ročne a raz za dva roky sonograficky, v praxi sa stretávame s prípadmi neskoro diagnostikovaných karcinómov prsníka. Záver: Kazuistikami chceme poukázať na rozmanitosť klinických príznakov a možnosti zobrazovacích diagnostických metód v rámci diagnostiky ochorení prsníka mladých žien. Zároveň chceme upozorniť na podceňovanie niektorých klinických príznakov a preceňovanie výsledkov sonografického vyšetrenia. Významným faktorom je aj kvalita sonografického prístroja a možnosť konzultácie a spolupráce s inými diagnostickými pracoviskami.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, fertilný typ prsníka, sonografia, mamografia, biopsia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Breast cancer of young women – case report

Introduction: Breast cancer is the most common malignancy of the female population, the incidence is increasing mainly statistically between 50. a 60s, 60s and 70s. Recently, however, we meet more often with the occurrence of breast cancer in women in 30 year and significantly between 30 and 40 year. Cases: The following are examples of four young women who had different symptoms who failed primary diagnosis was revalued the importance of sonography and age, did not think the possibility of the presence of cancer. Results: The patients presented were finally correctly diagnosed, treated with a relatively good prognosis. Their diagnosis, however, could be faster and smaller tumors. However, despite the fact that Slovakia has enacted preventive investigation of the breast young women from the 20 to 40th of clinically and sonographically, encountered in practice, often with cases of breast cancer diagnosed late. Conclusion: Case report we highlight the diversity of clinical symptoms and the possibility of imaging diagnostic techniques in the diagnosis of breast disease of young women. We also want to draw attention to some underestimation of clinical symptoms, while revaluation results of sonographic examinations. An important factor is the quality of the ultrasound device and effective consultation and cooperation with other diagnostic departments.

Keywords: breast cancer, breast sonography, mammography, biopsy.