Onkológia 3/2006

Karcinóm prostaty – zásady hormonálnej liečby

prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.

Hormonálna manipulácia predstavuje základ liečby lokálne pokročilého a metastatického karcinómu prostaty. V súčasnosti sa hormonálna liečba vo zvýšenej miere používa tiež v skorších štádiách karcinómu prostaty. Článok opisuje základy hormonálnej regulácie prostaty, definíciu termínov a v súčasnosti najčastejšie používané typy hormonálnej liečby: bilaterálnu orchiektómiu, agonisty LHRH a nesteroidné a steroidné antiandrogény. Početné súčasné liečebné postupy pri karcinóme prostaty sú stále kontroverzné. Diskutuje sa o otázkach kombinovanej androgénovej blokády, intermitentnej androgénovej blokády, včasnej alebo odloženej liečby a možnostiach hormonálnej liečby progresie choroby u pacientov primárne liečených na lokalizovaný karcinóm prostaty. Dôraz sa kladie na sledovanie pacientov počas a po skončení hormonálnej liečby. u pacientov liečených agonistami LHRH sa upozorňuje na úlohu sledovania sérových hladín testosterónu.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, hormonálna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PROSTATE CANCER – PRINCIPLE OF HORMONE THERAPY

Hormone manipulation represents the basis of therapy in the treatment of locally advanced and metastatic prostate cancer. Currently, hormone therapy is increasingly being used also in earlier stages of prostate cancer. The paper describes the basis of hormone regulations of prostate and the most often used types of hormone at present: bilateral orchiectomy, LHRH agonists and nonsteroidal and steroidal antiandrogens. Many aspects of treatment of prostate cancer are still controversial. The following issues are discussed: combined androgen blockade, intermittent androgen blockade, early and deferred therapy and possibilities of treatment of relapse in patients previously treated for localised prostate cancer. The emphasis is given to the followup of patients after hormone treatment. In patients treated by LHRH agonists the role of testosterone control is highlighted.

Keywords: prostate cancer, hormone treatment.