Onkológia 1/2006

Karcinóm prostaty – epidemiológia, etiológia, diagnostika, klinické prejavy, skríning

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Karcinóm prostaty predstavuje v súčasnosti závažný medicínsky a spoločenský problém. Patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenia u mužov. V globálnom meradle sa zaznamenáva trvalý vzostup incidencie tohto ochorenia. Napriek pokrokom v diagnostike a komplexnej liečbe sa mortalita výraznejšie neznížila. Poznatky o etiologických faktoroch sú pomerne obmedzené. Za významné sa považujú: genetická dispozícia, vek, životný štýl, rasa, pozitívna rodinná anamnéza, cirkulujúce androgény. Diagnostika je značne rozpracovaná, zakladá sa na rutinných klinických metódach: digitálne rektálne vyšetrenie, vyšetrenie PSA a transrektálna ultrasonografia. Prínos skríningu karcinómu prostaty je doteraz nejasný, kontroverzný.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, epidemiológia, etiológia, diagnostika, skríning.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PROSTATE CANCER – EPIDEMIOLOGY, ETIOLOGY, DIAGNOSTICS, CLINICAL SYMTOMPHS, SCREENING

Prostate cancer presents a real important medical and social problem at present. It is one of the most common malignancy in males. In global point of view it means permanent incidence increase of this disease. Despite improvement of prostate cancer diagnosis and complex treatment mortality does not decreased significantly. Knowledge of etiological factors are relatively limited. Important factors are: genetic disposition, age, life style, race, positive familial history, circulated androgens. Diagnostics is well known, based on routine clinical methods: digital rectal examination, measurement of PSA a transrectal ultrasound. Benefit of prostate cancer screening is until now unclear, controversial.

Keywords: prostate cancer, epidemiology, etiology, diagnostics, screening.