Onkológia 4/2009

Karcinóm orofaryngu

MUDr. Tibor Barta, PhD., MUDr. Michal Rosoľanka, MUDr. Patrik Štefanička, PhD.

Karcinóm orofaryngu predstavuje najčastejšiu malígnu chorobu hltana. Hoci je orofarynx relatívne dobre prístupný klinickému vyšetreniu, zhubný nádor býva diagnostikovaný zväčša v pokročilých štádiách. Napriek pokrokom v diagnostike a vo všetkých protinádorových liečebných modalitách sú v súčasnosti názory na optimálnu liečbu karcinómu orofaryngu nejednotné, bez výraznejšieho zlepšenia celkového prežívania pacientov po liečbe.

Kľúčové slová: karcinóm orofaryngu, klinické príznaky, diagnostika, chirurgická liečba, rádioterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Oropharyngeal carcinoma

Oropharyngeal carcinoma represents the most common malignant disease of the pharynx. Oropharyngeal area is considered as accessibile for clinical examination, however the malignant disease is detected mainly in advanced stages. Despite progression in diagnostics and all patterns of oncological therapy, there is no united opinion for optimal management of oropharyngeal carcinoma nowadays and overall survival rates remain unimproved.

Keywords: oropharyngeal carcinoma, clinical signs, diagnostic, surgery, radiation