Onkológia 5/2014

Je potrebné liečiť každého pacienta s lokalizovanou rakovinou prostaty?

Doc. MUDr. Juraj Fillo, PhD.

Zavedením PSA (prostatický špecifický antigén) skríningu do klinickej praxe sa zvýšila incidencia malých lokalizovaných a dobre diferencovaných karcinómov prostaty. V práci sú zhrnuté zmeny postupu v stratégii liečby nízkorizikového karcinómu prostaty na základe EBM (evidence based medicine – medicína založená na dôkazoch), serióznych a dlhodobých prác významných odborníkov z celého sveta.

Kľúčové slová: rakovina prostaty, aktívne sledovanie, význam histologie a PSA.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

It is necessary to treat each patient with localized prostate cancer?

Introducing PSA (prostate specific antigen) screening into clinical practice increased incidence of small, localized, well-differentiated prostate cancers. The work process changes are summarized in a low-risk strategy for the treatment of prostate cancer based on EBM (evidence based medicine) serious and long-term work of leading authors from around the world.

Keywords: prostate cancer, active surveillance, meaning histology and PSA.