Onkológia 3/2020

Ixazomib, lenalidomid, dexametazón v liečbe pacientov s relabovaným a refraktérnym mnohopočetným myelómom

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. František Nehaj, MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. Matej Hrnčár, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Poslednú dekádu sú proteazómové inhibítory neoddeliteľnou súčasťou liečby mnohopočetného myelómu. Mnohé novšie proteazómové inhibítory sú v predklinickom a klinickom hodnotení. Hlavným cieľom je zlepšenie profilu bezpečnosti, účinnosti a rezistencie. Ixazomib je prvý perorálny proteazómový inhibítor s výbornou účinnosťou a priaznivým profilom bezpečnosti u pacientov s mnohopočetným myelómom. Tento článok prináša ucelený pohľad na farmakológiu a dávkovanie ixazomibu, údaje o účinnosti a bezpečnosti a popisuje kombináciu s lenalidomidom a dexametazónom.

Kľúčové slová: inhibítor proteazómu, ixazomib, mnohopočetný myelóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ixazomib, lenalidomide, dexamethasone in the treatment of patients with relapsed and refractory multiple myeloma

Proteasome inhibitors (PIs) have been an integral part of treatment for multiple myeloma (MM) over the past decade. Many newer PIs are being evaluated in pre-clinical and clinical setting, with an aim to improve the safety, efficacy and resistance profile of this class of drugs. Ixazomib is the first oral PI with a robust efficacy and favorable safety profile in MM. This review provides an overview of the pharmacology and dosing of ixazomib, the efficacy and safety data, and highlights the novel combinations with lenalidomide and dexamethasone.

Keywords: proteasome inhibitor, ixazomib, multiple myeloma