Onkológia 3/2011

Ipilimumab v liečbe malígneho melanómu

MUDr. Róbert Godál

Minulý rok boli zverejnené výsledky klinickej štúdie MDX010–20. Ide o multicentrickú randomizovanú klinickú štúdiu fázy 3, ktorá dokázala signifikantné zlepšenie celkového prežívania u pacientov s metastatickým malígnym melanómom liečených ipilimumabom. Po prvý krát v histórii systémovej liečby metastatického melanómu bol dokázaný signifikantný efekt liečby na celkové prežívanie na podklade randomizovanej klinickej štúdie fázy 3. Ide o imunomodulačnú protilátku, ktorá blokuje imunosupresívny receptor CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte assotiated antigen 4) na povrchu buniek imunitného systému. Tento liek a táto štúdia predstavuje významný pokrok nielen v liečbe malígneho melanómu, ale predstavuje aj zásadný prelom v klinickom využití imunity v liečbe malígnych nádorových ochorení. Ide o nový druh imunoterapie, od ktorého sa očakáva pokrok porovnateľný s prínosom trastuzumabu v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka. V tejto oblasti bude liečba rakoviny založená na cielenom zásahu do regulačných mechanizmov imunitného systému.

Kľúčové slová: ipilimumab, malígny melanóm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ipilimumab in the treatment of malignant melanoma

The results of clinical study MDX010-20 were published last year. This is a multi-center, randomized phase 3 clinical trial, which showed significant improvement in overall survival in patients with metastatic malignant melanoma treated with ipilimumab. For the first time in the history of the systemic treatment of metastatic melanoma a significant effect of treatment on overall survival was demonstrated on the basis of a randomized controlled phase 3 clinical trial. It is an immunomodulatory antibody that blocks the immunosuppressive receptor CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4) on the surface of immune cells. This drug and this study represent significant progress not only in the treatment of malignant melanoma but also represent a major breakthrough in clinical exploitation of immunity in the treatment of malignant tumors. This is a new type of immunotherapy that is expected to effect a progress comparable with contribution of trastuzumab in the adjuvant treatment of breast cancer. Regulatory mechanisms of the immune system will be targeted to treat cancer in this area.

Keywords: ipilimumab, malignant melanoma.