Onkológia 4/2023

Inzercie na exóne 20 a ostatné menej časté EGFR mutácie pri nemalobunkovom karcinóme pľúc

MUDr. Gabriela Chowaniecová, PhD., prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Cielená liečba je základ terapeutického algoritmu pokročilého EGFR-mutovaného nemalobunkového karcinómu pľúc. Menej časté EGFR mutácie sú všetky mutácie okrem klasických EGFR mutácií (delécií na exóne 19 a mutácie L858R). Ide o heterogénnu skupinu, citlivosť na známe tri generácie EGFR tyrozínkinázové inhibítory (TKI) je rôzna, všeobecne nižšia. Najpočetnejšou podskupinou sú inzercie na exóne 20, ktoré vykazujú až rezistenciu na známe TKI. V súčasnosti je štandardom v ich liečbe prvá línia chemoterapie s platinou, pričom význam imunoterapie v prvej línii je nejasný. Novým registrovaným liekom do druhej línie pre inzercie na exóne 20 je amivantamab, bišpecifická anti-EGFR a anti-MET monoklonálna protilátka, pri ktorej je odpoveď na liečbu 40 %. Pri zriedkavých bodových mutáciách G719X, L861Q a S768I sú odporúčanou liečbou TKI druhej a tretej generácie, teda afatinib a osimertinib. Mutácia T790M sa zriedkavo vyskytuje primárne (de novo), väčšinou v komplexných mutáciách s klasickými mutáciami. Pre T790M sú odporúčanou liečbou TKI tretej generácie (osimertinib), ktoré sú na ňu dizajnované.

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinómom pľúc, menej časté EGFR mutácie, inzercie na exóne 20

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Exon 20 insertions and other uncommon EGFR mutations in non-small cell lung cancer

Targeted therapy is a cornerstone of the therapeutic algorithm for advanced EGFR-mutated non-small cell lung cancer. Uncommon EGFR mutations are all mutations except the classic EGFR mutations (deletions on exon 19 and the L858R mutation). It is a heterogeneous group, sensitivity to the known three generations of EGFR tyrosine kinase inhibitors (TKIs) is different, generally lower. The major subgroup are insertions on exon 20, which even show resistance to known TKIs. Currently, the standard of treatment is first-line chemotherapy with platinum, while the importance of immunotherapy in first-line is unclear. A new registered second-line drug for exon 20 insertions is amivantamab, a bispecific anti-EGFR and anti-MET monoclonal antibody, with a response rate of 40%. For rare point mutations G719X, L861Q and S768I, second and third generation TKIs, i.e. afatinib and osimertinib, are the recommended treatment. The T790M mutation rarely occurs primarily (de novo), mostly in complex mutations with classical mutations. For T790M, the recommended treatment are third-generation TKIs (osimertinib), which were designed for it.

Keywords: non-small cell lung cancer, uncommon EGFR mutations, exon 20 insertions