Onkológia 3/2019

Inhibítory kontrolných bodov v liečbe malígnych lymfómov

MUDr. Barbora Kašperová

Cielená liečba onkologických ochorení pridala k zaužívaným chemoterapeutickým režimom nový rozmer, pozitívne v znížení morbidity a mortality pacientov sa osvedčili viaceré typy monoklonových protilátok. Bližšie pochopenie imunoregulačných dráh, funkcie mikroprostredia ako aj mechanizmov úniku nádorovej bunky pred imunitným systémom viedlo k objaveniu inhibítorov kontrolných bodov, tzv. checkpoint inhibítorov (CPI). Ich hlavnou úlohou je odblokovanie protinádorovej imunity, keďže nádorová bunka dokáže utlmiť hostiteľský imunitný systém, a tak pred ním uniknúť. CPI preukázali veľmi dobrú účinnosť v liečbe metastatického malígneho melanómu, čo bola aj prvá indikácia schválená Americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v roku 2011. Následne bola ich efektivita dokázaná aj pri iných pokročilých nádorových ochoreniach, ako sú nemalobunkový karcinóm pľúc, karcinóm obličky, karcinóm močového mechúra, epidermoidný karcinóm hlavy a krku, určité typy kolorektálneho karcinómu a ďalšie. V prípade hematologických malignít boli jednoznačne účinné v prípade klasického Hodgkinovho lymfómu (cHL), čo viedlo k schváleniu nivolumabu FDA v roku 2016 u ťažko predliečených pacientov. Odpovede na liečbu zaznamenali aj pri niektorých podtypoch difúzneho veľkobunkového B-lymfómu, folikulového lymfómu a T-bunkových lymfómov. Tento článok opisuje mechanizmus účinku CPI, prehľad vybraných štúdií hodnotiacich efekt liečby a toxicitu pri jednotlivých typoch lymfómov, ako aj postavenie CPI u alogénne transplantovaných pacientov s cHL.

Kľúčové slová: malígny lymfóm, checkpoint inhibítory, protinádorová imunitná odpoveď

Checkpoint inhibitors in treatment of malignant lymphoma

Targeted treatment of cancer has added a new promising option to standardly used chemotherapeutic regimens. Several types of monoclonal antibodies have already proven reduction of morbidity and mortality. Closer insight into the function of tumor microenvironment, ongoing immunoregulatory pathways and elucidation of tumor cell evasion mechanisms from immune response has led to the discovery of checkpoint inhibitors (CPI). Their main role is to enhance anti-tumor imunity, since the tumor cell is able to dampen the host‘s immune system and thus evade elimination. CPI achieved very good responses in treatment of metastatic malignant melanoma, which was also the first indication approved by Food and Drug Administration (FDA) in 2011. Consequently, they seem to be a good treatment option in other advanced cancer types such as non-small cell lung cancer, kidney cancer, bladder cancer, epidermoid head and neck cancer, some types of colorectal cancer and others. In case of hematological malignancies CPI showed a good efficacy in classical Hodgkin‘s lymphoma (cHL), which led to the approval of nivolumab by FDA in 2016 in heavily pretreated patients with cHL. Treatment responses have also been reported in some subtypes of diffuse large B-cell lymphoma, follicular lymphoma, and T-cell lymphomas. This review describes the mechanism of action of CPI, an overview of selected studies evaluating the effect of treatment and toxicity in specific types of lymphoma, the position of CPI in cHL patients before/after allogeneic transplantation.

Keywords: malignant lymphoma, checkpoint inhibitors, anti-cancer immune response