Onkológia 6/2015

Inhibítory imunitných kontrolných bodov v systémovej liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc

MUDr. Mária Černá, CSc.

Posledné roky priniesli nové výzvy pre klinika zaoberajúceho sa liečbou pľúcneho karcinómu. Pokroky v imunoterapii, ktoré sa naštartovali v liečbe melanómu, stimulovali nárast počtu štúdií v imunoterapii aj iných nádorov a v súčasnom období sme už vystavení faktu, že boli schválené lieky pre imunoterapiu NSCLC. V konfrontácii s touto skutočnosťou sa objavila potreba urýchleného zoznámenia sa s poznatkami z tejto oblasti tak z hľadiska aspoň základného pochopenia mechanizmov fungovania imunitného systému, ako aj s novými paradigmami liečby najmä v kontexte hodnotenia odpovede na liečbu, ktoré sú výrazne odlišné od toho, na čo sme boli zvyknutí v prípade chemoterapie nádorov. Tento článok je koncipovaný ako prvá informácia pre klinika postaveného pred voľbu použitia nových imunopreparátov v liečbe pľúcneho karcinómu. V situácii, keď nové paradigmy sú len v štádiu iniciálnych formulácií a „prach sa ešte neusadil“, sme sa isto nevyhli zjednodušujúcim a málo rigoróznym formuláciám. Pohľady na viac vecí budú zrejme v blízkej budúcnosti podliehať zmenám. Napriek tomu dúfame, že informácie, ktoré sme sa tu pokúsili zhrnúť, môžu byť pre praktizujúceho klinika užitočné.

Kľúčové slová: PD-1 (proteín 1 programovanej smrti) a CTLA-4 (antigén A4 cytotoxických T lymfocytov), inhibítory imunitných kontrolných bodov, nivolumab, pembrolizumab, NSCLC.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Immune checkpoint inhibitors in non-small cell lung cancer therapy

Recent years have brought new challenges for a clinician engaged in treatment of lung cancer. Advances in immunotherapy in the treatment of melanoma lead to increase of the number of studies in immunotherapy of other tumors. At present we are confronted with the fact that new drugs have been approved for immunotherapy of NSCLC. We feel a strong need for a speedy familiarization with the knowledge in this field both in terms of at least a basic understanding of the mechanisms of functioning of the immune system, and the new paradigms of treatment especially in the context of the assessment of response to treatment, which are significantly different from what we were used to in chemotherapy. This paper is designed as the first information for the clinician confronted with the possibility to use immunotherapy in the treatment of lung cancer. In the situation where new paradigms are only at the stage of initial formulations and the „dust has not settled yet“ we certainly did not avoid simplistic and non-rigorous formulations. Many things are likely to be modified in the near future. Nevertheless, we hope that the information we have attempted to summarize here may be useful for practicing clinician.

Keywords: PD-1 programmed death protein 1, cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4, immune checkpoint inhibitors, nivolumab, pembrolizumab, NSCLC.