Onkológia 1/2017

Inhibítor cyklín-dependentných kináz 4 a 6 ribociklib v liečbe HR+/HER2- pokročilého karcinómu prsníka

MUDr. Mária Rečková

Karcinóm prsníka je najčastejšie malígne ochorenie u žien vo svete a približne u dvoch tretín pacientok má ochorenie hormonálne pozitívne receptory. Inhibícia cyklín-dependentných kináz 4 a 6 (CDK4/6) patrí medzi jeden z mechanizmov, ktorý by mohol potenciálne zvrátiť rezistenciu na hormonálnu liečbu alebo oneskoriť vznik rezistencie u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka. V súčasnosti máme k dispozícii výsledky z klinických štúdií fázy III, v ktorých bola zlepšená účinnosť u pacientok s hormonálne pozitívnym/HER2 negatívnym (HR+/HER2-) pokročilým karcinómom prsníka preukázaná oproti samotnej hormonálnej liečbe pre kombináciu fulvestrantu s anastrozolom, palbociklibu alebo ribociklibu s letrozolom v prvej línii; a everolimu s exemestanom, alebo palbociklibu s fulvestrantom v druhej línii liečby. Palbociklib, selektívny inhibítor CDK4/6 bol nedávno registrovaný na liečbu pacientok s HR+/HER2- pokročilým karcinómom prsníka v kombinácii s letrozolom alebo fulvestrantom. Nedávno boli publikované aj pozitívne výsledky z klinickej štúdie fázy III s ďalším selektívnym inhibítorom CDK4/6 ribociklibom v kombinácii s letrozolom v prvej línii liečby a v súčasnosti prebieha klinická štúdia fázy III s inhibítorom CDK4/6 abemaciklibom. Optimálna liečebná sekvencia u pacientok s HR+/HER2- pokročilým karcinómom prsníka v súčasnosti nie je známa a jednou z priorít výskumu je hľadanie prediktívnych faktorov, ktoré by umožnili selekciu pacientov s najlepším benefitom z určitej liečby.

Kľúčové slová: pokročilý karcinóm prsníka, hormonálna liečba, rezistencia na hormonálnu liečbu, CDK4/6 inhibítory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ribociclib, inhibitor of cyclin-dependent kinases 4 and 6, in the treatment of HR+/HER2 - advanced breast cancer

Breast cancer is the most common malignant disease in women worldwide, and about two-thirds of patients have hormone positive disease. Inhibition of cyclin-dependent kinases 4 and 6 (CDK4 / 6) belongs to one of the mechanisms that could potentially reverse the resistance to hormonal therapy (HRT), or delay the development of resistance in patients with advanced breast cancer. Improved efficacy in patients with hormone-positive/HER2-negative (HR+/HER2-) advanced breast cancer was demonstrated in phase III clinical trials, when compared with HRT alone, for combination of fulvestrant and anastrozole, palbociclib or ribociclib with letrozole in the first line; and everolimus with exemestane or fulvestrant with palbociclib in the second-line treatment. Palbociclib, selective CDK4/6 inhibitor, was recently registered for the treatment of patients with HR+/HER2- advanced breast cancer in combination with letrozole or fulvestrant. Positive results from phase III study with another selective CDK 4/6 inhibitor ribociclib in combination with letrozole in the first-line treatment have been published and currently phase III clinical study with CDK4/6 inhibitor abemaciclib is ongoing. The optimal treatment sequence in patients with HR+/HER2- advanced breast cancer is currently unknown and one of research priorities is the search for predictive factors that would allow selection of patients with the best benefits from particular therapy.

Keywords: advanced breast cancer, hormonal therapy, resistence to hormonal therapy, CDK4/6 inhibitors