Onkológia 2/2012

Inflamatórny karcinóm prsníka

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Inflamatórny karcinóm (IBC) predstavuje extrémne agresívny proces, ktorý rapídne progreduje a má zlovestnú prognózu. Ide o entitu s typickým klinickým obrazom charakterizovaným difúznou pružnou induráciou kože mliečnej žľazy s erysipeloidným okrajom, zvyčajne bez hmatného, ohraničiteľného nádoru, s obrazom pomarančovej kože, ktorú spôsobuje nádorová embolizácia kožných lymfatických ciev. Asi 55 % až 85 % pacientok má v čase diagnózy metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách. Diagnóza IBC je založená na báze klinického obrazu a histologickej verifikácie. Náležitá diagnostika je dôležitá pre návrh multimodálnej liečby, ktorá prináša zlepšenie liečebných výsledkov. Primárna systémová liečba (neoadjuvantná, indukčná, iniciálna) je štandardná liečba inflamatórnych karcinómov. Pre neuspokojivú liečebnú odpoveď sa hľadajú nové režimy s iným konceptom dávkovej intenzity, denzity, sekvencie. V neoadjuvancii je možné využiť všetky necielené aj cielené liečebné metódy na podklade výsledkov mnohých klinických štúdií.

Kľúčové slová: inflamatórny karcinóm prsníka, neoadjuvancia, patologická kompletná remisia, cielená liečba, mastektómia, rádioterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Inflammatory breast cancer

Inflammatory breast cancer (IBC) is an extremely aggresive disease that progresses rapidly and carries a very grim prognosis. It is characterized by erythema, rapid enlargement of the breast, skin ridging, and a characteristics peau d´orange apperance of the skin secondary to dermal lymphatic tumor involvement. Although a palpable tumor may not by present, about 55% to 85% of patient will present with metastases to the axillary or supraclavicular lymph nodes. Diagnosis of IBC is made on the basis of these clinical charakteristics, as well as histologic verification of carcinoma. Accurate diagnosis is critically important, as multimodal therapy can significantly improve outcome if instituted early enough. Primary systemic treatment (neoadjuvant, induction, initials) is standard treatment for inflammatory breast cancer. If treatment response is not satisfactory it is necessary to look for new treatment regimens with different concept of dose intensity, density and sequence of treatment. In the neoadjuvant setting it is possible to employ all targeted and non-targeted therapies as was shown in a number of clinical trials.

Keywords: inflammatory breast cancer, neoadjuvant therapy, complete pathologic remission, targeted therapy, mastectomy, radiotherapy.