Onkológia 3/2006

Incidencia a kurabilita nádorov v detskom veku v Slovenskej republike

doc. MUDr. Emília Kaiserová, MUDr. Zuzana Šubová, MUDr. Eva Bubánska, MUDr. Terézia Stančoková, MUDr. Irina Oravkinová, prof. MUDr. Lukáš Plank, DrSc.

Incidencia nádorových chorôb u detí v Slovenskej republike kolísala v rokoch 1991 – 2002 v rozmedzí 115,2 – 143 na 1 milión 0 – 14ročných a 156 – 196 na 1 milión 15 – 19ročných. Mierne stúpajúci trend sa ukázal len v druhej skupine chorých. Najčastejšie malignity u detí sú akútne lymfoblastové leukémie a nádory centrálneho nervového systému. Do 5. roku života sú okrem nich typické embryonálne nádory (neuroblastóm, wilmsov nádor, retinoblastóm). Po 10. roku života stúpa incidencia Hodgkinovho lymfómu, osteosarkómov a karcinómov. Liečba chorých s malignitami do 18. roka života je centralizovaná v troch detských onkologických centrách. Prežívanie sa v ostatných 10 rokoch významne zlepšilo. Celkové 4ročné prežívanie (OS) z rokov 2000 – 2003 je 76 % v porovnaní so 63 %ným 5ročným prežívaním z rokov 1990 – 1994. OS viac ako 75 % sa dosiahol pri akútnej lymfoblastovej leukémii, nehodgkinovom a Hodgkinovom lymfóme, retinoblastóme, wilmsovom nádore, nádoroch zo zárodkových buniek a sarkómoch mäkkých tkanív. Najhoršie prežívanie bolo pri akútnej nelymfoblastovej leukémii (56 %) a nádoroch pečene (41 %).

Kľúčové slová: nádorové choroby u detí, incidencia, prežívanie, výsledky liečby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INCIDENCE AND CURABILITY OF TUMORS IN CHILDHOOD IN SLOVAKIA

Annual incidence of cancer in Slovak Republic for children 0 − 14 years old in 1991 – 2002 was 115,2 – 143 per million and for adolescents 15 – 19 years old 156 – 196 per million, in which mild increase was observed. Most often malignancies in children have been acute lymphoblastic leukemia and tumors of central nervous system. for children 0 – 4 years old have been characteristic also embryonal tumors (neuroblastoma, wilms´ tumor, retinoblastoma). In older than 10 years incidence of Hodgkins´ lymphoma, osteosarcoma and carcinomas has been increasing. All children and adolescents 0 – 18 years have been treated exclusively in the last 10 years in three pediatric oncological centers. The survival significantly improved in last 10 years. Overall 4years survival has been 76 % in years 2000 – 2003 in comparison with 5years survival 63 % in 1990 – 1994. More than 75 % survival was achieved in acute lymphoblastic leukemia, Hodgkins´ and nonHodgkins ´ lymphomas, retinoblastoma, wilms´ tumor, germinal cell tumors and softtissue sarcomas. The worst survival was observed in acute nonlymphoblastic leukemia (56 %) and liver tumors (41 %).

Keywords: malignancies in children, incidence, survival, treatment results.