Onkológia 5/2020

Imunoterapia pri karcinóme prostaty

MUDr. Katarína Rejleková, PhD.

Karcinóm prostaty sa všeobecne zaraďuje k tzv. imunologicky „studeným“ malignitám s doposiaľ limitovanou odpoveďou na imunoterapiu. Úlohu imunoterapie je však potrebné ešte presne zadefinovať, pretože inkorporácia checkpoint inhibítorov do terapeutických kombinácií sa dnes ukazuje ako sľubná cesta prinášajúca optimizmus aj do liečby karcinómu prostaty. V poslednej dekáde pozorujeme výrazný pokrok v liečbe karcinómu prostaty, pričom jednotlivé terapeutické možnosti výrazne zlepšili prežívanie pacientov s mCRPC, či už moderná antiandrogénna liečba, cielená liečba targetujúca viaceré molekulárne dráhy či rádioterapia. V ére imunoterapie sa ukazuje, že ADT by dokázala zvýšiť odpoveď na blokádu checkpoint inhibítormi, pričom dnes prebiehajú mnohé klinické štúdie, ktoré sa snažia doriešiť práve túto otázku. Viaceré výsledky poukazujú na možnú efektívnu kombináciu terapeutických vakcín či checkpoint inhibítorov s hormonálnou terapiou, rádioterapiou, PARP inhibítormi či chemoterapiou. Prvou terapeutickou vakcínou schválenou v liečbe karcinómu prostaty bol sipuleucel-T, ktorý si našiel svoje uplatnenie v liečbe mCRPC, rovnako ako aj liečba pembrolizumabom pri MSI-H či dMMR progresívneho metastatického karcinómu prostaty. Sólo checkpoint inhibítory nivolumab, pembrolizumab alebo ipilimumab nepriniesli očakávaný benefit v liečbe CRPC. Dnes však prebiehajú mnohé ďalšie klinické štúdie so sľubnými výsledkami kombinujúce anti PD-1/ PD-L1 či anti-CTLA-4 protilátky s DNA vakcínami, či štúdie, ktoré na podklade dát z predklinických štúdií poukazujú na možnú augmentáciu imunitnej odpovede checkpoint inhibítorov v kombinácii s chemoterapiou, rádiofarmaceutikami či PARP inhibítormi. Ukazuje sa, že cieľom možného terapeutického prínosu imunoterapie do liečby CRPC nebude pravdepodobne eradikácia pokročilej choroby, ale skôr návrat k indolentnejšiemu priebehu ochorenia predovšetkým so zameraním na dobrú kvalitu života pacientov s karcinómom prostaty.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, kastračne-rezistentný, imunoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Immunotherapy in prostate cancer

Prostate cancer belongs to immunologically “cold” malignancy with limited response to immunotherapy. The role of immunotherapy in prostate cancer has to be defined, while incorporation of checkpoint inhibitors to therapeutical combinations appear to be a promising way, bringing optimism to the treatment of prostate cancer, as well. In the last decade, huge advances in therapeutical options prolong survival in patients with metastatic castrate-resistant prostate cancer (mCRPC), such as modern androgene deprivation therapy (ADT), targeted therapy or radiotherapy. In the immunotherapy era, promising data show enhanced activity of checkpoint inhibitors in combinations with ADT. Multiple results from clinical studies, point out the possible effectiveness of combinations of checkpoint inhibitors with therapeutical vaccines, hormonal therapy, radiation, PARP inhibitors, or chemotherapy. First therapeutical vaccine, Sipuleucel- T approved for the treatment of mCRPC as well as pembrolizumab in MSI-H or dMMR progressive metastatic castrate-resistant prostate cancer. Nivolumab, pembrolizumab or ipilimumab monotherapy did not bring expectable results in the treatment of unselected mCRPC. On the other hand, promising data with the combinations of anti PD-1/PD-L1 or anti-CTLA-4 antibodies together with DNA vaccines, based on the results of preclinical studies, show possible augmentation of immune response in combination with chemotherapy, radiopharmaceutics or PARP-inhibitors. The therapeutical goal with immunotherapy in prostate cancer, probably will be the modification to indolent course rather then complete eradication of advanced disease, with focusing of good quality of life for patients.

Keywords: prostate cancer, castrate-resistant, immunotherapy