Onkológia 4/2016

Imunoterapia pri karcinóme obličky

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

Liečbu metastatického svetlobunkového karcinómu obličky je možné rozdeliť do niekoľkých fáz. Významnú úlohu v liečbe tohto ochorenia zohráva imunoterapia. Historicky bola do praxe zavedená liečba cytokínmi, interferónom alfa (IFN α) a interleukínom 2 (IL-2), ktorá priniesla prvé povzbudivé výsledky pri ochorení rezistentnom na chemoterapiu. Aj keď liečba cytokínmi zdanlivo upadla do zabudnutia, experti z centier so svetovým významom ju naďalej považujú za kľúčovú a jej prínos pre malú skupinu pacientov doteraz nebol prekonaný inými liekmi. Do stredu záujmu sa v súčasnosti dostáva nová forma modernej imunoterapie, ktorá má potenciál stimulovať imunitu pacienta a takto dosahovať protinádorový efekt. Údaje zo štúdie fázy III s liečbou nivolumabom, inhibítorom receptora programovanej smrti bunky 1 (PD-1), viedli k registrácii nivolumabu v USA aj Európe na liečbu po zlyhaní antiangiogénnej liečby. Naďalej prebiehajú skúšania s ďalšími inhibítormi imunitných „checkpointov“, ich kombináciami či kombináciami s cytokínmi a antiangiogénnymi liekmi. Táto skupina liekov priniesla zásadný posun v liečbe renálneho karcinómu, a preto je nutné ju etablovať v liečbe našich pacientov.

Kľúčové slová: karcinóm obličky, metastatické ochorenie, imunoterapia, cytokíny, imunitné „checkpointy“

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Immune therapy of metastatic renal cell carcinoma

Treatment of metastatic renal cell carcinoma consists of several phases. Significant role in the management of renal cell cancer is played by immune therapy. Historical introduction of cytokines, such as interferon alpha (IFN α) and interleukin 2 (IL-2) led to first encouraging results in a chemotherapy resistant disease. Treatment with cytokines have seemingly gone forgotten, but major referral centres experts consider it’s role as major and important, in spite it’s benefit for small group of patients that have not been overcome by other agents. The center of interest currently arise for modern immune therapy with potential to stimulate patients immune system in order to provide antineoplastic effect. Data from a phase III trial with nivolumab, inhibitor of program death cell receptor 1 (PD-1) led to registration of nivolumab for treatment after failure of prior anti-angiogenic agent in USA and Europe. Another clinical trials evaluating inhibitors of immune “checkpoints”, their combinations or combinations with cytokines and anti-angiogenic agents are underway. This group of drugs brings major advancement in treatment of metastatic clear cell renal cancer and it is vital to deliver them into practice for the benefit of our patients.

Keywords: renal cell carcinoma, metastatic disease, immune therapy, cytokines, immune „checkpoints“