Onkológia 4/2022

Imunoterapia a cielená liečba metastatického, kastračne-rezistentného karcinómu prostaty

MUDr. Ján Slopovský, JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Kastračne rezistentný karcinóm prostaty (CRPC) je horšie liečiteľné ochorenie v porovnaní s kastračne senzitívnym ochorením. V rámci snáh zlepšiť prognózu pacientov s týmto ochorením sa skúmajú rôzne génové poruchy, ktoré by mohli byť terapeuticky ovplyvnené. Medzi potenciálne nové terapeutické možnosti pacientov s CRPC patrí imunoterapia a rôzne génové aberácie v rámci cielenej liečby. Imunoterapia je doteraz schválená na liečbu MSI-H pacientov s touto diagnózou, pričom výsledky štúdií s anti-PD1, anti-PD-L1, anti-CTLA-4, resp. ich kombináciou prinášajú sporné výsledky u biomarkerovo-nešpecifikovanej populácie pacientov. Medzi ďalšie dôležité terapeutické možnosti patria PARP inhibítory u pacientov s mutáciou v génoch homológnej rekombinácie (HR). Preliminárne výsledky poukazujú na možný potenciál v blokáde signálnej cesty fosfatidylinozitol-3-kinázy (PI3K) alebo jej kombinácia s androgén-deprivačnou liečbou (ADT). Problémom ostáva pomerne nízka imunogenicita karcinómu prostaty, ako aj nízka prevalencia ovplyvniteľných génových aberácií. Cieľom tohto prehľadového článku je zosumarizovať dôkazy o účinnosti a bezpečnosti imunoterapie a cielenej liečby pacientov s mCRPC.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, mCRPC, imunoterapia, PARP inhibítory, AKT inhibítory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Immunotherapy and targeted treatment for metastatic, castration-resistant prostate cancer

Castration-resistant prostate cancer (CRPC) is less treatable in comparison to castration-sensitive disease. As part of efforts to improve the prognosis of patients with this disease, various gene aberations, that could be therapeutically utilized are under investigation. Immunotherapy and targeted therapy for gene aberations represent possible treatment options for patients with CRPC. Immunotherapy is so far approved for the treatment of microsatellite instable cancers (MSI-H), meanwhile the results of studies with anti-PD1 and anti-PD-L1, anti-CTLA-4 or their combination brought controversial data in biomarker-unspecified patients. PARP inhibitors for homologuous recombination (HR) mutated cancers is an important therapeutic option. From the personalized medicine armomentarium, some preliminary data show potential efficacy of blockade of the phosphatidylinositol-3-kinase pathway (PI3K) or in combination with androgen-deprivation therapy (ADT). The remaining problem is the low immunogenicity of prostate cancer, as well as low prevalence of actionable alterations. The aim of the article is to summarize evidence for efficacy and safety of immunotherapy and targeted therapy for patients with mCRPC.

Keywords: prostate cancer, mCRPC, immunotherapy, PARP inhibitors, AKT inhibitors