Onkológia 4/2023

Hypotyreóza – neskorý nežiaduci účinok rádioterapie u pacientov s lokálne pokročilými nádormi hlavy a krku

MUDr. Eva Hajtmanová, PhD., Mgr. Ivana Kinclová, MUDr. Andrej Hajtman, PhD., MUDr. Estera Beháňová, doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD., prof. MUDr. Andrej Hajtman, CSc.

Cieľ: Rádioterapia je kuratívna liečba pacientov s nádormi hlavy a krku. Cytotoxické účinky radiácie sa prejavujú okrem nádoru aj v zdravých tkanivách v jeho okolí. Prejavujú sa ako včasné vedľajšie účinky už počas prebiehajúcej liečby a neskoré, vznikajúce po určitom čase latencie trvajúcom mesiace až roky. Dobre známou neskorou toxicitou po ožarovaní oblasti krku je hypotyreóza (HT). Cieľom našej retrospektívnej štúdie bolo zistiť incidenciu radiáciou indukovanej hypotyreózy (RIHT) v našom súbore pacientov a vplyv rizikových faktorov na jej vznik. Súbor pacientov a metódy: V Onkologickom centre UNM bolo od decembra 2014 do júla 2021 liečených 737 pacientov s karcinómom ústnej dutiny, orofaryngu, hypofaryngu a hrtana. V štúdii boli retrospektívne hodnotené údaje 77 pacientov liečených primárnou alebo adjuvantnou rádioterapiou a chemoterapiou. Hodnoty hladín tyreotropného hormónu TSH a voľného tyroxínu T4 sme získali z laboratórnych vyšetrení, vykonávaných v rámci dispenzárnych kontrol pol roka a následne v ročných intervaloch po ukončení liečby. Z rizikových faktorov pre vznik RIHT sme vyhodnocovali vplyv pohlavia, veku, predliečebného objemu štítnej žľazy, vplyv priemernej dávky žiarenia v štítnej žľaze, vplyv chirurgickej liečby všeobecne a vplyv homolaterálnej a bilaterálnej krčnej disekcie. Výsledky: V našej retrospektívnej štúdii bola potvrdená RIHT u 42 (54,5 %) pacientov za obdobie 6,9 roka. Vrchol výskytu RIHT sme zaznamenali v druhom roku sledovania. Kumulatívna incidencia RIHT bola v prvom roku sledovania po rádioterapii 13,3 % a v druhom roku sledovania 34,8 %. U štyroch pacientov (5,2 %) bola RIHT zistená v 6. roku sledovania. Štatisticky významné (p < 0,05) boli rizikové faktory: priemerná dávka žiarenia v tkanive štítnej žľazy > 60 Gy, objem štítnej žľazy pred rádioterapiou < 10 cm3 a bilaterálna krčná disekcia (KD). Záver: Hypotyreóza je častá neskorá komplikácia po rádioterapii nádorov hlavy a krku. Potvrdzuje to fakt, že v našej retrospektívnej štúdii za obdobie sledovania 6,9 roka bola RIHT diagnostikovaná u 42 pacientov (54,5 %). Pre nešpecifický charakter príznakov hypotyreózy má dlhodobé monitorovanie hormónov štítnej žľazy veľký význam, čo potvrdzuje výskyt RIHT u 4 pacientov (5,2 %) aj v 6. roku sledovania. U väčšiny pacientov sa RIHT môže zachytiť ešte v subklinickej fáze, čím sa predíde negatívnym vplyvom na zdravotný stav prežívajúcich. Zvýšenú pozornosť treba venovať pacientom s vyšším N štádiom a pacientom po adjuvantnej rádioterapii hrtana a hypofaryngu. Dispenzárna starostlivosť v onkologických a ORL ambulanciách v súčinnosti s ambulanciami všeobecných lekárov umožňuje predĺženie alebo celoživotné sledovanie prežívajúcich. Včasná diagnostika a liečba neskorých toxicít po onkologickej liečbe tak môže pozitívne ovplyvniť morbiditu a kvalitu života onkologických pacientov.

Kľúčové slová: rádioterapia, rádiotoxicita, hypotyreóza, radiáciou indukovaná hypotyreóza, tyreotropný hormón, tyroxín, krčná disekcia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Hypothyroidism – a late adverse effect of radiotherapy in patients with locally advanced head and neck cancers

Aim: Radiation therapy is a curative treatment of patients with head and neck cancers. Cytotoxic effects of ionising radiation manifest both in tumour and in the surrounding healthy tissues. Adverse effects are either acute which take place during ongoing treatment or late, arising after a latency period of several months to years. Hypothyroidism (HT) is a well-known late toxicity after radiation treatment in the neck region. The aim of our retrospective study was to find the incidence of radiation-induced hypothyroidism (RIHT) in our group of patients and the influence of risk factors on its development. Patients and methods: From December 2014 to July 2021, 737 patients were treated in the Oncology Centre of Martin University Hospital for carcinomas in oral cavity, oropharynx, hypopharynx and larynx. This retrospective study included data of 77 patients treated by primary or adjuvant radiotherapy, potentiated by chemotherapy. Values of thyroid-stimulating hormone (TSH) and free thyroxine (T4) were obtained from laboratory examinations taken during dispensary follow-up visits six months and every year after the completion of therapy. Risk factors of RIHT development were analysed: gender, age, pre-treatment thyroid gland volume, mean dose in thyroid gland, surgical treatment in general and specifically unilateral and bilateral neck dissection (ND). Results: This retrospective study confirmed that RIHT developed in 42 (54.5%) patients in the period of 6.9 years. Highest incidence of RIHT was in the second year of follow-up. The cumulative incidences of RIHT after radiation therapy were 13.3 % and 34.8 % at one year and at two years of follow up, respectively. Four patients (5,2 %) were diagnosed with RIHT in the sixth year of follow-up. Considering risk factors, the study showed that statistical significance (p<0.05) was confirmed for thyroid gland mean dose > 60 Gy, pre-treatment thyroid gland volume < 10 cm3 and bilateral neck dissection. Conclusion: Hypothyroidism is a frequent late complication after radiation therapy of patients with head and neck cancers. It was confirmed in this retrospective study by the fact, that RIHT was diagnosed in 42 patients (54.5%) in the period of 6.9 years. Considering that the symptoms of hypothyroidism have non-specific character, long-term monitoring of thyroid hormones is of great importance, which is confirmed by the fact that 4 patients (5.2%) were diagnosed with RIHT in the sixth year of follow-up. Most cases of hypothyroidism can be diagnosed in subclinical stage, thus preventing adverse effect on the health status of surviving patients. Increased attention should be paid to patients with a higher N stage which increases the dose of radiation to the neck area and patients after adjuvant radiotherapy to the larynx and hypopharynx. Dispensary care in oncology and otorhinolaryngology outpatient clinics in cooperation with general practitioners enables prolongation to lifelong follow-up of surviving patients. Early diagnosis and treatment of late toxicities after cancer treatment can positively affect the morbidity and thus the quality of life in oncological patients.

Keywords: radiation therapy, radiotoxicity, hypothyroidism, radiation-induced hypothyroidism, thyroid-stimulating hormone, thyroxine, neck dissection