Onkológia 6/2008

HPV A KRČOK MATERNICE: GENETICKÁ PODSTATA MALÍGNEJ TRANSFORMÁCIE BUNKY

RNDr. Eva Weismannová, PhD., RNDr. Peter Weismann, PhD.

Najzávažnejšiu úlohu v karcinogenéze krčka maternice hrajú ľudské papilomavírusy s vysokým onkogénnym rizikom (HR-HPV), ktoré infikujú metaplastické bunky lokalizované v transformačnej zóne, alebo ktoré sú odhalené v dôsledku mikrotraumy dlaždicového epitelu. Ireverzibilný viacstupňový proces malígnej transformácie bunky spúšťa integrácia HR-HPV DNA do genómu bunky a zvýšená expresia vírusových onkogénov E6 a E7. Postupná transformácia bunky sa prejavuje vývojom cervikálnych intraepiteliálnych neoplázií rôznych stupňov (CIN). V transformovanej bunke sa vyvíja genómová instabilita sprevádzaná zrýchlenou proliferáciou bunky. Jedným z najdôležitejších genetických markerov včasnej detekcie cervikálnych intraepiteliálnych neoplázií rôzneho stupňa (CIN 1 – 3) je detekcia HR-HPV DNA a v CIN vyšších stupňov (CIN 2 – 3) aj detekcia expresie HR-HPV onkogénov E6/E7. Podľa niektorých autorov sledovanie expresie p16INK4a a Ki67 v histologickom a cytologickom materiáli zlepší diagnostiku CIN vyšších stupňov.

Kľúčové slová: HR-HPV, cervikálna intraepiteliálna neoplázia, CIN, p16 (INK4a), Ki67

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HPV INFECTION AND CERVIX UTERI: GENETIC BASIS OF MALIGNANT CELL TRANSFORMATION

The most important step in cervical carcinogenesis includes infection of the metaplastic epithelium localized in transformation zone (T-zone) or after microtrauma of squamous epithelium by human papillomaviruses with high oncogenic risk (HR-HPV). The integration of HR-HPV DNA into cellular genome initiates expression of viral oncogenes E6 and E7 leading to irreversible multi step process of malignant transformation of cell. Malignant cell transformation is associated with development of cervical intraepithelial neoplasias of different degrees. Transformed cells develope gradual genome instability and gain advantage of accelerated proliferation. One of the most important genetic marker for early detection of pre-malignant cervical intraepithelial neoplasia (CIN1 – 3) is HPV DNA detection and in CIN of higher grades (CIN 2 – 3) also E6/E7 HPV oncogene expression detection. According some authors, both the p16INK4a and Ki67 expression assays in cytological and histological material can improve the diagnostics of CIN of higher grades.

Keywords: HR-HPV, cervical intraepithelial neoplasia, CIN, p16 (INK4a), Ki67