Onkológia 6/2013

Hormonálna substitučná liečba pacientok po onkogynekologickom ochorení

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., MUDr. Sylvia Redechová, MUDr. Ľubica Hammerová

Ženy liečené na gynekologické malignity trpia nielen samotným onkologickým ochorením, ale často sú konfrontované so stratou ovariálnej funkcie a následnými klimakterickými príznakmi. Symptómy iatrogénnej menopauzy sú zväčša výraznejšie pre jej rýchly nástup, z plného hormonálneho zásobenia, často nižší vek tejto skupiny žien a v neposlednom rade aj pre vplyv samotnej onkologickej liečby. Z dlhodobého hľadiska majú tieto ženy vyššie kardiovaskulárne riziko, riziko nástupu osteoporózy, artritíd, trofických zmien kože, ako aj atrofie vonkajších genitálií a aj orálnej sliznice. Najefektívnejšiu liečbu menopauzálnych symptómov predstavuje hormonálna substitučná liečba. Užívanie hormonálnej substitučnej liečby u pacientok s gynekologickými malignitami patrí však medzi kontroverzné témy. Podľa dosiaľ dostupných znalostí väčšina gynekologických malignít nie je estrogén dependentná a užívanie hormonálnej substitučnej liečby pri týchto typoch ochorení je tak bezpečné. Je však nevyhnutné u každej pacientky komplexne zhodnotiť jej výhody a riziká.

Kľúčové slová: hormonálna substitučná liečba, gynekologické malignity, karcinóm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hormon replacement therapy in patients after the treatment of gynaecological malignancies

Women treated for gynaecological malignancies suffer not only from the oncological disease itself but also from the loss of the ovarian function and climacteric symptoms. Iatrogenic menopause is usually more intense due to its sudden onset, younger age of these patients and the oncological therapy itself. These patients have increased risk of cardiovascular diseases, osteoporosis, arthritis, skin changes, eye changes, mucosal changes of the oral, vulvar, and vaginal region. The most effective treatment of menopausal symptoms is hormone replacement therapy. However, the use of hormone replacement therapy in patients after the treatment of gynaecological malignancies is controversial. Most of these diseases are not estrogen dependent and therefore the use of hormone replacement therapy is safe. However, it is necessary to evaluate the benefits and risks of hormonal replacement therapy in each patient.

Keywords: hormone replacement therapy, gynaecological malignancies, carcinoma.