Onkológia 6/2021

HIV v onkológii v súčasnosti

MUDr. Ľubomír Soják, MUDr. Michaela Sojáková, PhD.

Malígne ochorenie je hlavnou charakteristikou epidémie HIV od jej začiatku, kedy boli prípady Kaposiho sarkómu a non-Hodgkinovho lymfómu jedným z prvých zaznamenaných prejavov toho, čo sa neskôr stalo známym ako AIDS. Napriek výrazným pokrokom v liečbe a prognóze HIV infekcie nádory naďalej predstavujú významnú časť morbidity a mortality u chronicky infikovaných HIV pozitívnych pacientov. S rozvojom efektívnej antiretrovírusovej liečby došlo u pacientov k významnému zlepšeniu morbidity, ako aj mortality a strednej dĺžky života. Incidencia tzv. AIDS definujúcich chorôb vrátane zhubných nádorov definujúcich AIDS klesá, avšak pribúdajú úmrtia na tzv. non-AIDS definujúce choroby zahŕňajúce aj nádorové ochorenia. Predpokladá sa viacero príčin karcinogenézy, medzi ktoré patrí imunodeficiencia, vyššia prevalencia tradičných rizikových faktorov malígneho ochorenia a koinfekcia onkogénnymi vírusmi, proonkogénne účinky HIV, dlhodobá toxicita kombinovanej antiretrovírusovej liečby a ďalšie. Jednou z najdôležitejších foriem prevencie nádorových ochorení je skríning, ktorý je vo všeobecnosti u ľudí infikovaných HIV menej častý ako v bežnej populácii. Úlohou lekárov starajúcich sa o HIV pozitívnych pacientov je okrem skríningu nádorov snaha minimalizovať rizikové faktory pre ich vznik. Úlohou onkológov je efektívne a bezpečne podávať chemoterapiu pacientom na antiretrovírusovej liečbe.

Kľúčové slová: HIV, AIDS definujúce nádory, non-AIDS definujúce nádory, epidemiológia, skríning

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HIV in oncology in the present

Cancer has been a major feature of the HIV epidemic since its inception, when cases of Kaposi›s sarcoma and non-Hodgkin›s lymphoma were one of the first recorded manifestations of what later became known as AIDS. Despite significant advances in the treatment and prognosis of HIV infection, tumors continue to account for a significant proportion of morbidity and mortality in chronically infected HIVpositive patients. With the development of effective antiretroviral therapy, there has been a significant improvement in both morbidity, mortality and life expectancy. The incidence of the so-called AIDS-defining diseases, including AIDS-defining cancers, are declining, but deaths from so-called non-AIDS defining diseases, including cancer are increasing. Several causes of carcinogenesis are thought to include immunodeficiency, higher prevalence of traditional cancer risk factors and co-infection with oncogenic viruses, pro-oncogenic effects of HIV, long-term toxicity of combination antiretroviral therapy, and others. One of the most important forms of cancer prevention is screening, which is generally less common in HIV-infected people than in the general population. In addition to screening for tumors, physicians caring for HIV-positive patients are tasked with minimizing the risk factors for their development. The role of oncologists is to effectively and safely administer chemotherapy to patients on antiretroviral therapy.

Keywords: HIV, AIDS defining cancer, non-AIDS defining cancer, epidemiology, screening