Onkológia 2/2015

Hereditárne onkologické syndrómy: mutácie v DNA a diagnostické techniky genetického testovania

RNDr. Michal Konečný, PhD., RNDr. Katarína Závodná, PhD., Mgr. Ján Markus, PhD., Mgr. Lenka Dolešová, prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD., doc. MUDr.aniel Böhmer, PhD.1

Varianty DNA rozdeľujeme podľa rôznych kritérií jednak na základe ich typu či klinického významu, t. j. vplyvu na funkčnosť proteínu, respektíve vznik ochorenia, alebo podľa lokalizácie v kódujúcej sekvencii génu. Identifikácia variantov DNA predstavuje v rámci klinických laboratórnych postupov základný spôsob diagnostiky genetických ochorení, pričom za týmto účelom bolo vyvinutých niekoľko rôznych prístupov a metód, ktoré sa historicky výrazne menili a vyvíjali. V našom príspevku sa zameriavame na identifikáciu variantov DNA z pohľadu onkogenetickej DNA diagnostiky a onkologických chorobných jednotiek, najmä pri hereditárnom karcinóme prsníka a ovárií (HBOC). Všeobecne možno tieto postupy rozdeliť na základné kroky: izolácia a purifikácia DNA/RNA molekuly, zmnoženie, respektíve amplifikácia cieľových sekvencií analyzovaných génov a samotná analýza prítomnosti variantov DNA v týchto amplifikovaných fragmentoch. Výsledky DNA diagnostiky majú následne za cieľ identifikovať predispozíciu na nádorové ochorenie, t. j. rizikových pacientov či zdravých jedincov. Následne zostaviť špecifické dispenzarizačné preventívne programy, a teda snažiť sa predchádzať vzniku onkologického ochorenia. V prípade pacientov s nádorovým ochorením pomáha DNA diagnostika k ich personalizovanej liečbe alebo využitiu preventívnych profylaktických výkonov.

Kľúčové slová: DNA varianty, izolácia DNA, PCR amplifikácia, sekvenčná analýza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hereditary oncological syndromes: DNA mutations and diagnostic techniques of genetic testing

DNA variants may be dissociated according to many criteria, based on the type, clinical effect – impact to the function of the protein and onset of the disease, or according to its localization in coding sequence of the gene. Identification of DNA variants is basic method in the clinical laboratory practice in diagnosis of genetic diseases, and for this reason there are number of different approaches and methods that are historically significantly changed and evolved. In this paper, we focus on the identification of DNA variants in terms of DNA diagnostics of oncology units, especially hereditary breast and ovarian cancer (HBOC). In general these procedures considered of the following basic steps: DNA/RNA molecules isolation and purification, amplification of target sequences of analysed genes and analysis of the presence of DNA variants in these amplified fragments. The results of DNA diagnostics are the naimed at identifying predisposition to cancer of risk patients and healthy individuals. Then set up specific dispensarisation prevention programs, and thus prevent the occurrence of cancer. In patients with cancer promotes DNA diagnostics on their personalized therapy or preventive prophylactic surgery intervention.

Keywords: DNA variants, DNA isolation, PCR amplification, sequencing analysis.