Onkológia 1/2024

Glutamín v onkologickej liečbe

MUDr. Zuzana Dolinská

Glutamín je aminokyselina, ktorá sa môže absorbovať z potravy, syntetizuje a skladuje sa najmä vo svaloch. Je stavebným kameňom bielkovín a hlavným zdrojom bunkového paliva. Hoci je v tele jeho hladina dostatočná, jeho zvýšený príjem je potrebný pre pacientov s onkologickým ochorením, kachexiou alebo ľudí v katabolických stavoch, ako sú operácia, sepsa. U pooperačných alebo kriticky chorých pacientov môže glutamín zlepšiť dusíkovú rovnováhu, zachovať črevnú integritu, udržiavať intracelulárne hladiny glutamínu a skrátiť pobyt v nemocnici, ale údaje o tom, či môže zabrániť infekciám, sú zmiešané. Štúdie naznačujú, že glutamín alebo jeho deriváty sú účinné proti periférnej neuropatii, mukozitíde, gastrointestinálnej toxicite indukovanej fluorouracilom alebo hnačke vyvolanej režimom FOLFOX. Samotný glutamín skrátil aj dĺžku pobytu v nemocnici u pacientov s kolorektálnym karcinómom. Avšak zistenia štúdií o kachexii sú rôzne. Iné štúdie naznačujú, že glutamín môže zmierniť liečbou vyvolanú mukozitídu a dysfágiu u pacientov s karcinómom orofaryngu a hrtana a oddialiť nástup ezofagitídy u chorých s nemalobunkovým karcinómom pľúc. Metaanalýzy však uvádzajú nedostatok silných dôkazov s glutamínom pre orálnu mukozitídu a pre radiačnú dermatitídu. U pediatrických pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou môže mať glutamín výhody proti vzniku orálnej mukozitídy a chemo-indukovanej periférnej neuropatii.

Kľúčové slová: glutamín, orálna mukozitída, radiačná ezofagitída, neuropatia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Glutamine in oncological treatment

Glutamine is an amino acid that can be absorbed from the food and it is synthesized and stored, mainly in the muscles. It is the building block of proteins and a major source of cellular fuel. Although abundant in the body, patients with cancer and cachexia or those recovering from catabolic states such as surgery, sepsis, may need to increase intake. In post-surgical or critically ill patients, glutamine may improve nitrogen balance, preserve intestinal integrity, maintain intracellular glutamine levels, and reduce hospital stay, but data on whether it can prevent infections are mixed. Studies suggest glutamine or its derivatives are useful against peripheral neuropathy, mucositis, fluorouracil-induced GI toxicity and FOLFOX-induced diarrhea. Glutamine alone also reduced length of hospital stay in patients with colorectal cancer. But findings from cachexia trials are mixed. Other studies suggest glutamine may reduce treatment-induced mucositis and dysphagia in patients with oropharynx and larynx carcinoma, and delay esophagitis onset in non-small cell lung cancer patients. However, meta-analyses report lack of strong evidence with glutamine for oral mucositis and for radiation dermatitis. In pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia, glutamine may have benefits against oral mucositis and chemo-induced peripheral neuropathy.

Keywords: glutamine, oral mucositis, radiation esophagitis, neuropathy