Onkológia 2/2024

Genetický profil je určujúci pri výbere liečby de-novo pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou

MUDr. Zuzana Sninská, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., MUDr. Jozef Lukáš, PhD.

Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je ochorenie s mimoriadne variabilným klinickým priebehom. Diagnostiku a predovšetkým liečbu je potrebné individualizovať nielen s prihliadnutím na vek pacienta, celkový stav, pridružené ochorenia a ciele liečby, ale dôležité je poznať aj biológiu ochorenia a prognostické a prediktívne faktory liečby. Príchod cielených liekov – perorálnych inhibítorov signálnych dráh (ibrutinib, akalabrutinib a venetoklax) – spolu s vývojom monoklonálnych protilátok umožnil pacientom s CLL dosiahnuť hlbšiu remisiu a zmenil súčasné terapeutické postupy i ciele liečby, čo viedlo k výraznému zlepšeniu kvality a dĺžky života pacientov s CLL. Na terapiu CLL v prvej línii sú k dispozícii rozdielne liečebné stratégie. ESMO (European Society for Medical Oncology) odporúčania z roku 2020, ktoré vo významnej miere delia pacientov na fit a unfit, už postupne strácajú svoju aktuálnosť. Rôzne biologické a genetické markery majú svoj prognostický význam, a tak sú zásadné pri výbere liečebnej stratégie. Del 17p, mutácia TP53, ako aj nemutovaný IGHV status predpovedajú agresívny priebeh ochorenia, rezistenciu na chemoimunoterapiu (CIT) a kratší čas do progresie. Títo pacienti by mali byť indikovaní v prvej línii na kontinuálnu liečbu inhibítormi Brutonovej tyrozínkinázy (BTK) akalabrutinibom alebo ibrutinibom až do progresie ochorenia alebo na časovo obmedzenú liečbu v kombinácii venetoklaxu a obinutuzumabu, príp. najnovšie aj ibrutinibu a venetoklaxu. Výber liečby už v menšej miere závisí okrem spomínaných rizikových faktorov aj od veku, výkonnostného stavu, komorbidít, chronickej medikácie a preferencie pacienta. V článku prinášame prehľad liečebných odporúčaní podľa španielskej pracovnej skupiny GELLC (Grupo Español de leukemia linfocitica cronica), nemecké odporúčania podľa Onkopédie a americké guideliny NCCN (National Comprehensive Cancer Network).

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, akalabrutinib, ibrutinib, venetoklax

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

The genetic profile is determinating the choice of treatment of de-novo patients with chronic lymphocytic leukemia

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a disease with an extremely variable clinical course. Diagnosis and, above all, treatment must be individualized not only taking into account the patient›s age, general condition, associated diseases and treatment goals, but it is also important to know the biology of the disease and prognostic and predictive factors of treatment. The advent of targeted drugs - oral inhibitors of signaling pathways (ibrutinib, acalabrutinib and venetoclax) - together with the development of monoclonal antibodies enabled CLL patients to achieve deeper remission and changed the current therapeutic procedures and treatment goals, leading to a significant improvement in the quality and length of life of CLL patients. Different treatment strategies are available for the first-line treatment of CLL. ESMO (European Society for Medical Oncology) guidelines from 2020, which significantly divide patients into fit and unfit group, are gradually losing their relevance. Various biological and genetic markers have their prognostic significance and thus are essential in choosing a treatment strategy. Del 17p, TP53 mutation, as well as unmutated IGHV status predict aggressive disease course, resistance to chemoimmunotherapy (CIT) and shorter time to progression. These patients should be indicated in the first line for continuous treatment with Bruton›s tyrosine kinase (BTK) inhibitors acalabrutinib or ibrutinib until disease progression or for time-limited treatment with a combination of venetoclax and obinutuzumab, or most recently also ibrutinib and venetoclax. In addition to the mentioned risk factors, the choice of treatment depends also on age, performance status, comorbidities, chronic medication and patient preference. In the article, we provide an overview of the treatment recommendations according to the Spanish working group GELLC (Grupo Español de leukemia lymphocitica cronica), the German recommendations according to Oncopedia and the American NCCN (National Comprehensive Cancer Network) guidelines.

Keywords: chronic lymphocytic leukemia, acalabrutinib, ibrutinib, venetoclax