Onkológia 6/2008

GASTROINTESTINÁLNY STROMÁLNY TUMOR – KOMPLEXNÝ POHĽAD NA DIAGNOSTIKU A LIEČBU

MUDr. Andrea Cipková, MPH.

Gastrointestinálne stromálne tumory (GIST-y) sú vzácne, ale najčastejšie spomedzi mezenchýmových nádorov gastrointestinálneho traktu. Až 80 % nádorov typu GIST má dokázanú mutáciu c-kit receptoru, približne 8 % nádorov vykazuje mutáciu v receptore PDGF (Plateled Derived growth factor) a približne 20 – 25 % nádorov je bez mutácie, tzv. ,wild type“. Zavedením imatinibu do liečby sa výrazne predĺžilo prežívanie pacientov bez progresie (3 – 5 rokov). Odporučená dávka imatinibu je 400 mg/deň s výnimkou tých pacientov, u ktorých bola dokázaná mutácia v exóne 9. Tu je odporučená dávka 800 mg/deň Priaznivá liečebná odpoveď na imatinib v liečbe pokročilých GIST-ov viedla k zvýšenému záujmu o jeho použitie v adjuvantnej liečbe. V liečbe imatinib rezistentného ochorenia sa odporúča sunitinib.

Kľúčové slová: gastrointestinálny stromálny tumor, imatinib mesylát, sunitinib

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR – A COMPREHENSIVE VIEW OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT

Gastrointestinal stromal tumors, while rare,are the most common mesenchymal tumors of the gastrointestinal tract. 80 % tumors of GIST carry oncogenic mutation in the KIT, 8% in the PDGF and about 20 – 25 % carry no mutation wild typ. By the introduction of imatinib to the treatment, median survival has been extended to 3 – 5 years.The standard dose of imatinib is 400 mg/day for all patients except those, which known exon 9 mutation.The recommended dose for them is 800 mg/day.The favorable response rates with imatinib in the treatment of advanced GIST have generated great interest in its use in the adjuvant setting. For imatinib-resistant disease is recommended sunitinib.

Keywords: gastrointestinal stromal tumor, imatinib mesylate, sunitinib