Onkológia 3/2011

Gastrointestinálne stromálne tumory žalúdka (GISTu)

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Gastrointestinálne stromálne tumory predstavujú raritné tumory, ktoré sa vyskytujú vo svalovej vrstve zažívacieho traktu. Imatinib je považovaný za štandardnú prvolíniovú systémovú terapiu pacientov s pokročilými GIST-mi. Prerušenie liečby imatinibom súvisí s vyšším rizikom rýchlej progresie ochorenia. Imatinib predlžuje prežívanie bez recidívy po chirurgickej resekcii operabilných GIST-ov. Údaje z molekulovej patológie ukázali, že niektoré mutácie v KIT protoonkogéne u pacientov zvyšujú riziko metastázovania, a tieto nádory ukazujú slabú alebo žiadnu odpoveď na imatinib. Sú dostupné účinné druho- a treťo- líniové liečby.

Kľúčové slová: gastrointestinálny stromálny tumor, imatinib, mutácie onkogénov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gastrointestinal stromal tumors (GISTs)

Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) represent a rare tumor entity that occurs in the muscular layer of the digestive tract. Imatinib is considered the standard first – line systemic treatment for patients with advanced GISTs. The interrupting imatinib is associated with a high risk of rapid disease progression. Molecular pathology data show that certain mutations in the KIT proto-oncogene put patients at an increased risk for metastases and such tumors show a poor or no response to imatinib. Effective second – line or third – line therapy become available.

Keywords: Gastrointestinal stromal tumors, imatinib, mutations in proto – oncogene.