Onkológia 3/2015

Gastrointestinálne stromálne tumory a niektoré nové možnosti liečby

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Gastrointestinálny tumor je najčastejší mezenchymálny tumor tráviaceho traktu s 20 prípadmi za rok v Slovenskej republike. Po uvedení imatinibu sa liečba GIST-ov zmenila, pretože imatinib dosahuje 45 % až 50 % liečebných odpovedí a medián prežívania približne 60 mesiacov. Štandardný postup liečby lokálnych GIST-ov je chirurgická resekcia. Štandardná liečba metastatického alebo lokálne pokročilých GIST-ov je imatinib v prvej línii, sunitinib v druhej línii a regorafenib ako tretia línia liečby u pacientov, ktorí progredovali alebo netolerovali imatinib alebo sunitinib. Klinické odpovede pozorované pri nových liekoch potvrdzujú účinnosť terapeutických modalít.

Kľúčové slová: gastrointestinálny tumor, imatinib, sunitinib, regorafenib, novšie lieky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gastrointestinal stromal tumors and some new treatment options

Gastrointestinal tumors are the most common mesenchymal tumors of the intestinal tract with 20 cases a year in Slovak republic. With the introduction of imatinib the treatment of GIST was transformed because imatinib achieves response rate of 45 % to 50 %, with median survival rates 60 months. Complete surgical resection is the standard treatment for localized GISTs. The standard treatment of metastatic and locally advanced GISTs is imatinib as first-line, sunitinib as second-line therapy and regorafenib as third-line treatment of patients who progressed on or intolerant to prior imatinib and sunitinib. The clinical responses observed with newer agents provide efficacious therapeutic modalities.

Keywords: gastrointestinal tumors ,imatinib, sunitinib, regorafenib, newer agents.