Onkológia 1/2011

Gastrointestinálne stromálne tumory

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

Gastrointestinálne stromálne tumory (GISTy) sú najčastejším mezenchýmovým nádorom zažívacieho traktu. Lepšie poznanie mechanizmov na molekulovej úrovni viedlo k zavedeniu imatinibu do liečby týchto ochorení. Boli objavené nové imunohistochemické markery a mechanizmy primárnej a sekundárnej rezistencie. Adjuvantná liečba imatinibom u pacientov so stredným alebo vysokým rizikom rekurencie viedla k zlepšeniu prežívania bez rekurencie ochorenia. Sunitinib potvrdil predĺženie prežívania bez progresie ochorenia, ako aj celkového prežívania v porovnaní s placebom u pacientov, ktorí netolerovali alebo progredovali na liečbe imatinibom. Druhogeneračné inhibítory tyrozínkináz ako sorafenib, dasatinib a nilotinib preukázali aktivitu u pacientov, ktorí boli rezistení na imatinib a sunitinib.

Kľúčové slová: gastrointestinálny stromálny tumor, imatinib mesylát, sunitinib.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gastrointestinal stromal tumors

Gastrointestinal stromal tumours (GISTs) are the most common mesenchymal tumours of the digestive tract. Better understanding of the molecular characteristics of GISTs led to the clinical development of imatinib for treating patients with this disease. New immunomarkers and mechanisms of primary and secondary resistance were discovered. Adjuvant imatinib in intermediate or high risk GIST has improved the recurrence-free survival. Sunitinib in patients with intolerance or progression on imatinib demonstrated significant improvements in progression-free and overall survival versus placebo. Second-generation tyrosine kinase inhibitors, such as sorafenib, dasatinib, and nilotinib, have shown activity in patients with imatinib- and sunitinib-resistatnt GIST.

Keywords: gastrointestinal stromal tumor, imatinib mesylate, sunitinib.