Onkológia 5/2020

Fyzická aktivita u pacientov po onkologickej liečbe

Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., MUDr. Zuzana Országhová Jr., Mgr. Marián Jendrichovský, Ph.D.

Aj keď je známe, že pohybová aktivita je významnou a akceptovanou súčasťou v rehabilitačnom procese onkologického pacienta, problematika primeranej fyzickej aktivity u pacientov počas onkologickej liečby aj po jej ukončení nadobudla v poslednom desaťročí novú dôležitosť. Súvisí to najmä s novými poznatkami týkajúcimi sa mechanizmov účinkov pohybu nielen na fyzickú zdatnosť, ale aj na viaceré iné procesy v organizme (napr. na imunitné, hormonálne, kognitívne a psychické). Aktuálne poznatky o význame pohybovej aktivity a jej benefitoch u onkologických pacientov sú výsledkom prevažne klinických observačných a iba niekoľkých randomizovaných kontrolovaných štúdií. Užitočné informácie poskytujú aj nedávno publikované odporúčania panelu expertov týkajúce sa účinkov fyzickej aktivity u onkologických pacientov.

Kľúčové slová: fyzická aktivita, cvičenie, následky onkologického ochorenia, dlhodobé následky liečby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Physical activity in patients after oncological treatment

Although physical activity is known to be an important and accepted component in the rehabilitation process of cancer patients, exerciseoncology has gained new insight only in the last decade. It is mainly related to new knowledge concerning the mechanisms of effects of exercise not only on physical fitness, but also on several other processes (e.g. immune, hormonal, cognitive and mental). Current knowledge about the importance of physical activity and its benefit in oncological patients result from clinical observational and several randomized controlled studies. Recently published recommendations regarding the effects of physical activity in cancer patients also provide useful information.

Keywords: physical activity, exercise, consequences of cancer, long-term effects of anticancer therapy