Onkológia 1/2014

Finančné náklady v kontexte farmakoterapie onkologických ochorení

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, PhDr. Ľubica Hlinková, MPH

Chorobnosť na onkologické ochorenia v Slovenskej republike zaznamenala za ostatných niekoľko desaťročí významne stúpajúci trend. Prežívanie pacientov s onkologickými diagnózami súvisí s viacerými faktormi, ako je včasnejšia diagnostika, modernizácia diagnostických metód, pokroky v chirurgickej liečbe a aj adekvátna dostupnosť liekov. Pre dlhodobé plánovanie nákladov je nevyhnutné vyhodnotiť účinnosť finančne náročných liečiv v reálnej klinickej praxi a aj mieru, ktorou sa vynaložené výdavky prejavujú v zlepšení prognózy onkologických pacientov. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v roku 2012 dosiahli náklady zdravotných poisťovní na onkologické lieky (ATC skupiny L01 a L02) na Slovensku 130,1 milióna eur, čo predstavovalo 13,0 % z celkových nákladov na lieky. Medzi prvými 10 liekmi zoradenými podľa nákladov zdravotných poisťovní boli až 4 onkologické lieky. Onkologické lieky uvedené v SR po roku 2002 predstavovali v roku 2012 až 56 % celkových nákladov na onkologické lieky.

Kľúčové slová: onkologické ochorenia, náklady na lieky, výdavky zdravotnej poisťovne.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Financial expenditures in the context of pharmacotherapy of oncological diseases

In the Slovak Republic, oncological disease morbidity showed a significantly rising tendency over the last few decades. The patient survival rate concerning some oncological diagnoses relates to several factors, such as early diagnostics, modernisation of diagnostic methods, progress in surgical therapy, as well as improving accessibility of innovative medicines. For long-term expenditures planning is necessary to evaluate the cost-effectiveness of innovative, costly drugs to assess efficiency of innovative expensive medicines used in current medical practice, together with the rate of how the costs incurred affect improved prognosis for oncological patients. According to the National Health Information Centre (NCZI) from 2012, the financial expenditures of health insurance funds for oncological drugs reached (ATC group L01 and L02) within Slovakia the level of 130,1 mil. EUR. It represents 13,0 % of total financial expenditures for all drugs. Among the Top 10 drugs based on the financial expenditures of health insurance funds are four oncological drugs. Oncological drugs launched in Slovakia after the year 2002 respresent in 2012 the level of 56 % of total finacial expenditures for oncological drugs.

Keywords: cancer, drug costs, drugs expenditures.