Onkológia 1/2008

FARMAKOEKONOMIKA ONKOLOGICKEJ LIEČBY Z POHĽADU ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

MUDr. Alexander Paluch, MUDr. Lucia Vitárius, MPH

Ekonomické hodnotenie nákladov patrí v zdravotných poisťovniach k základným atribútom pri stanovovaní rozpočtu na nasledujúce obdobie. Liečba onkologických ochorení pri používaní nových inovatívnych liekov a nových stratégií v prevencii, diagnostike a liečbe predstavuje významné náklady na ambulantnú i ústavnú zdravotnú starostlivosť, vrátane nákladov na lieky. Náklady na diagnostiku a liečbu zhubných onkologických ochorení neustále narastajú, len v 1. polroku 2007 sme zaznamenali 13 % rast nákladov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, čo v absolútnych číslach predstavuje vyššie náklady o 320 miliónov Sk. Farmakoekonomika ponúka rôzne metódy hodnotenia nákladovosti liečby, pričom práve analýza nákladov na ochorenie (Cost–of illness analysis) je jednou z najjednoduchších a najčastejšie používaných metód.

Kľúčové slová: farmakoekonomika, onkológia, zhubné nádorové ochorenia, náklady zdravotnej poisťovne

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOECONOMICS OF ONCOLOGIC TREATMENT FORM THE POINT OF VIEW OF HEALTH INSURANCE COMPANY

Economic evaluation of expenses is essential for the budget creation in Health Insurance Companies. Treatment of cancer diseases is among the most costly therapies. The introduction of innovative drugs and new strategies in prevention, diagnostic and therapy continualy contributes to the cost increase. In the first half of 2007 we‘ve seen 13 % increase expanditures for cancer traetment compared to the same term of 2006 which makes 320 millions SKK in absolute numbers. Pharmacoeconomics offer a lot of methods to evaluate costs of therapy. Cost of illness analysis is the most simple and the most frequent used one.

Keywords: farmacoeconomics, oncology, cancer disease, expenditure of health insurance company