Onkológia 1/2008

FARMAKOEKONOMIKA A JEJ POSTAVENIE V LIEKOVEJ POLITIKE

prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.

Farmakoekonomika je interdisciplinárny vedný odbor, ktorý sa zaoberá ekonomickými aspektmi poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Neznamená šetrenie finančných prostriedkov na liečbu za každú cenu. Predstavuje jeden z nástrojov, ktorý by zodpovedným organizátorom zdravotníckej starostlivosti mal pomáhať v rozhodovaní, ako čo najlepšie využívať obmedzené finančné zdroje k uspokojovaniu čo najväčšieho počtu chorých na prijateľnej kvalitatívnej úrovni. Množstvo a kvalita farmakoekonomických štúdií zaznamenáva v súčasnosti narastajúci trend. Farmakoekonomika je stále ešte mladou vednou disciplínou vystavenou pochybnostiam a kritike. Napriek tomu sa stáva súčasťou rozhodovacích procesov zdravotnej a liekovej politiky. V duchu tvrdenia, že „medicína resp. zdravotnícka starostlivosť nie je len veda, ale i umenie“, je nevyhnutné vnímať a ďalej rozvíjať farmakoekonomiku ako jeden z pomocných, ale významných nástrojov racionalizácie medicínskych postupov.

Kľúčové slová: farmakoekonomika, finančné prostriedky, lieková politika, zdravotnícka starostlivosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOECONOMICS – ITS POSITION IN DRUG POLICY

Pharmacoeconomics is an interdisciplinary scientific branch dealing with the economic aspect of healthcare providing. It doesn´t mean to save money neck or nothing. It presents one of the tools helping to the responsible organizators of healthcare in decision-making how to use for the best the limited financial sources to satisfy the most of sick people in acceptable quality level. The number and the quality of pharmacoeconomic studies achieved the increasing trend. Pharmacoeconomics is still young scientific field, exposed to the doubts and critique. Despite of this, it becomes the part of the decisionmaking processes of the health and the drug politics. As the affirmation „ medicine or healthcare is not only the science, but also an art“ says, it is essential to percieve and develop the pharmacoeconomics as one of the helping but important instrument of the rationalization of the medical methods.

Keywords: farmakoekonomika, finančné prostriedky, lieková politika, zdravotnícka starostlivosť